Seminarium om Rättsäker examination

Rapporten Rättssäker examination ska komma i en ny version. Fredagen den 19 maj anordnade UKÄ ett seminarium för att få synpunkter på ett första utkast av rapporten. Anonymiserade tentor, hur språklagen ska tillämpas vid examinationer och frågor kopplade till digital examination var några av de områden som diskuterades.

Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd

Malin Påhls Hansson, SACO studentråd

Varför är du här idag på seminariet?

– Rättssäkerhet för studenter är en självklar fråga för Sacos studentråd. Tilläggen i den nya uppdaterade rapporten är väl motiverade. Sacos studentråd anser att praxis på lärosätena ska vara likvärdiga även om de profilerar sig olika.

– Det måste finnas tydliga kursplaner som redogör för rådande examinationsformer. Olikheterna kan vara en avförande faktor vid val av utbildning och lärosäte. Frågor kopplade till betyg bör därför prioriteras högt - det handlar ju om studenternas framtida karriär! Lärosäten behöver sträva efter tydliga och målbaserade betygskriterier. Val av examinationsspråk behöver övervägas noga då det finns ett signalvärde som speglar intresset för internationalisering. Ett konkurrenskraftigt Sverige är beroende av kunskapsutbyte länder emellan.

Astrid Tursell, utbildningsledare, Malmö högskola

Astrid Tursell, Malmö högskola

Hur använder du rapporten Rättssäker examination i ditt arbete?

– I min funktion som utbildningsledare vid Malmö högskola använder jag ofta rapporten i olika delar av mitt arbete. I hög grad ingår i mitt arbete högskolejuridiska frågor, exempelvis i samband med antagnings- och examensfrågor. Jag är mycket mån om rättssäkerheten för studenter, det är centralt i mitt arbete, och då är rapporten Rättssäker examination ett viktigt stöd.
– Det är väldigt bra att få träffas på det här sättet som på seminariet idag och få diskutera med andra i liknande situationer och dela erfarenheter kring de här frågorna.

Emma Svennerstam, jurist, Stockholms universitet

Emma Svennerstam, Stockholms universitet

Är det någon fråga som lyfts på seminariet idag som är speciellt viktig tycker du?

– Betydelsen av tydliga kursplaner och vad som ska finnas i kursplanerna är en viktig fråga eftersom det ger en förutsägbarhet för studenterna. Kursplanerna har fått en större betydelse än förut. Vad gäller frågorna om kursplaner så har Högskoleverket och nu även UKÄ haft stor betydelse i att tydliggöra vad som ska gälla och vad som ska in i kursplanerna.

– Vi jurister får ofta frågor från studenter, kåren och institutioner och då använder vi oss rapporten Rättssäker examination och beslut i tillsynsärenden när vi svarar. På Stockholms universitet har vi tagit fram regler för vad som ska gälla vid bland annat examinationer och vi har haft stöd av rapporten när vi tagit fram våra interna riktlinjer.

– Det finns både likheter och olikheter bland lärosäten och det har varit väldigt intressant att få input från andra som var här idag.