Vad kännetecknar hög kvalitet i masterutbildningar?

UKÄ deltar i det norska projektet EUROMA som handlar om benchmarking av masterutbildningar.
– Med projektet vill vi identifiera viktiga kvalitetsfaktorer i masterutbildningarna. Vi hoppas att detta kan bidra till lärosätenas utveckling av nya metoder för kvalitetsutveckling och internationell samverkan, säger UKÄ:s utredare Charlotte Elam.

Vår systermyndighet i Norge, NOKUT, har i uppdrag att genomföra pilotprojektet där även Sverige (UKÄ), Storbritannien (QAA) och Nederländerna (NVAO) deltar. Från varje land deltar några masterutbildningar i nationalekonomi och molekylärbiologi. Även i de expertgrupper som NOKUT anlitat för varje ämne deltar svenska experter.

Charlotte Elam, utredare på UKÄ

Charlotte Elam samordnar den svenska delen av projektet

– Det är roligt och värdefullt att få jobba ihop med våra systerorganisationer i andra länder, men det är också utmanande eftersom våra kvalitetssystem och utbildningssystem ser så olika ut, säger Charlotte Elam.

Viktiga diskussioner

Ett första steg i projektet var att lärare, studenter och andra företrädare för masterutbildningarna i varje land träffades för att tillsammans med en internationell expertgrupp diskutera vad som är avgörande för hög kvalitet. Därefter hölls en workshop i Oslo där länderna träffades för att tillsammans försöka klarlägga om, och i så fall i vilken utsträckning, dessa kvalitetsfaktorer är specifika just för det landet eller det ämnet. Eller om de kan vara generella för alla utbildningar.

– De fick också värdera sina egna styrkor och svagheter i förhållande till de kvalitetsfaktorer som experterna identifierat. Det var livliga diskussioner, bland annat om utbildningarnas forskningsanknytning och relevans för arbetslivet. Det blev ett nyttigt erfarenhetsutbyte, säger Charlotte Elam.

Presenteras i höst

I september kommer NOKUT att publicera en rapport med resultaten av projektet. Syftet är framför allt att sprida goda erfarenheter och främja kvalitetsförbättring ute på universiteten och högskolorna.

– Det handlar alltså inte om någon utvärdering eller rankning av utbildningarna. Vi hoppas att svenska lärosäten kan ta del av lärdomarna vi får i och med UKÄ:s medverkan. Vi planerar just nu hur vi ska sprida erfarenheterna från projektet vidare, säger Charlotte Elam.