Nu utvärderas övningsskolorna för lärarstudenter

Sedan 2014 pågår en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor för att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Har det gett effekt? Får studenter vid en övningsskola en bättre verksamhetsförlagd utbildning, VFU? Det utvärderar UKÄ just nu.

Vid 15 utvalda lärosäten kan lärar- och förskollärarstudenter göra större delen av sin VFU på en övningsskola. UKÄ är nu i full gång med att utvärdera verksamheten vid dessa lärosäten och övningsskolorna som de samverkar med.

– Det som kännetecknar övningsskolor är att lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning koncentreras till färre skolor där det ska finnas fler utbildade handledare. Vi har fått i uppdrag av regeringen att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, övningsskolorna verkligen bidrar till att höja kvaliteten inom VFU:n, säger Heléne Fröborg som leder utvärderingen på UKÄ.

Heléne Fröborg och Anders Arnqvist

Heléne Fröborg och Anders Arnqvist

Bra mötesplatser

I december 2017 kommer en delrapport och slutrapporten kommer 2020. UKÄ har rekryterat en bedömargrupp med sex sakkunniga och två arbetslivsrepresentanter. Anders Arnqvist, professor och utbildningschef för rektorsutbildningen vid Uppsala universitet, är ordförande i bedömargruppen.

Ett viktigt syfte med övningsskolorna är att praktik och teori på lärarutbildningen ska närma sig varandra, säger Anders Arnqvist.

Heléne Fröborg menar också att det finns goda möjligheter på övningsskolorna att skapa bra mötesplatser mellan handledare och studenter. Eftersom det finns fler utbildade handledare bildar de lärarlag som kan samarbeta och diskutera handledning med varandra. De pedagogiska samtalen gynnas. Studenterna får också chansen att verkligen prata om sin undervisning med studenter från andra inriktningar.

– Studenterna får resonera med varandra och de får också möjlighet att följa olika lärare och studera deras lärarstilar. En sak som vi sett på flera håll är att VFU-studenterna blir hela skolans ansvar. Det finns ett stort engagemang och det påverkar studenterna positivt, säger Heléne Fröborg.

Mer forskning i skolan

Bedömargruppen försöker nu ringa in vad som är hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen. De tittar bland annat på aspekter som kännetecknar övningsskolorna, till exempel hur samarbetet med lärosätet fungerar och hur kompetensen hos handledarna ser ut.

– Enligt regeringen ska särskilt yrkesskickliga handledare, till exempel förstelärare, utnyttjas särskilt väl under VFU. Detta tittar vi också på – att de har en speciell roll i lärarutbildningen på övningsskolorna, säger Heléne Fröborg.

En annan viktig kvalitetsfråga är lärarutbildningens forskningsbasering. Detta uppmärksammade även Skolkommissionen i sitt delbetänkande som kom nyligen.

– Övningsskolorna erbjuder en bra möjlighet att få in forskning i skolan, en effekt som regeringen hoppas på. Men ett sådant arbete tar tid. Det ska bli spännande att se i slutrapporten 2020 år om forskningsarbetet har nått ut mer till skolorna, säger Anders Arnqvist.

Svårt få tillförlitliga uppgifter

En utmaning för bedömargruppen är svårigheten att kunna göra jämförelser.

– De universitet och högskolor som deltar i försöksverksamheten har helt olika upplägg för VFU på övningsskolorna. Hur samarbetet mellan övningsskolan och lärosätet ser ut varierar också mycket. Det vi kan säga redan nu om resultaten är att lärosätena har kommit olika långt i att utveckla VFU:n inom övningsskolorna. Vi har mött både nöjda och missnöjda studenter, säger Anders Arnqvist.

Det har också varit svårt att få fram tillförlitliga uppgifter om andelen utbildade handledare, vilket troligtvis har att göra med den stora omsättningen på lärare som många skolor brottas med.

Det är en stor rörlighet bland lärarna och det påverkar också kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. Skolan har byggt upp en väl strukturerad verksamhet som kanske försvinner helt när en lärare med en nyckelroll lämnar och de måste börja om från början, säger Heléne Fröborg.

Vill visa goda exempel

– Vi har märkt att det finns ett stort intresse hos universiteten och högskolorna för vår utvärdering. Vi hoppas att delrapporten som kommer i slutet av året kan fungera som ett lärande exempel för alla lärarutbildningar, även för dem som inte ingår i försöket med övningsskolor. Vi vill visa goda exempel från de modeller som de olika lärosätena har tagit fram, säger Heléne Fröborg.

När den femåriga försöksperioden är slut ska regeringen överväga om övningsskolor ska bli en permanent verksamhet.

– När VFU på en skola fungerar fullt ut är det ett stort lyft för kvaliteten på lärarutbildningen. Att samla lärarstudenter där det finns kompetenta handledare höjer helt klart kvaliteten och studenternas yrkesutveckling. Att lärarna i sin tur får en större inblick i högskolans verksamhet och tvärtom är också en framgångsfaktor. Men urvalet är viktigt. Om övningsskolorna blir en permanent satsning är det viktigt att rätt övningsskolor väljs ut, menar Anders Arnqvist.

Försöksverksamheten med övningsskolor pågår fram till 2019. Det är Universitets- och högskolerådet som av 21 ansökningar har utsett de 15 universitet och högskolor som deltar. Drygt 11 000 lärarstudenter gör sin VFU på övningsskolor och övningsförskolor under den här perioden.