UKÄ kopplar samman granskningar

Våra tillsynsbesök ändrar inriktning och fokus kommer framöver att ligga på de rättsliga frågor som berörs i ESG. Resultatet kommer sedan att utgöra ett underlag i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Annika Pontén och Christian Sjöstrand

– Nu får vi på ett unikt sätt en koppling till den europeiska standarden, ESG, i både vårt kvalitetssäkringssystem och i den juridiska tillsynen, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.

Det nya systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning som sjösattes i januari 2017 har bland annat sin utgångspunkt i ESG (Standards and guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Dessa europeiska riktlinjer tar upp vissa frågor som också är viktiga ur rättssäkerhetssynpunkt. När metoden för det nya kvalitetssäkringssystemet jobbades fram blev det därför självklart att UKÄ:s juridiska tillsyn skulle samordnas med lärosätesgranskningarna.

På det här sättet kan vi också tydliggöra att det är en viktig kvalitetsfråga att universiteten och högskolorna tillämpar lagar och regler korrekt, menar Annika Pontén.

Sex granskningsområden

Den nya metoden kallas lärosätestillsyn. Denna granskning kommer att göras året innan ett universitet eller en högskola får sitt interna kvalitetssäkringsarbete granskat. Lärosätestillsynen kommer att fokusera på sex olika områden: antagning, studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning samt överklagande och klagomål. Dessa områden har UKÄ granskat på olika sätt även i sin tidigare tillsyn.

Om det upptäcks brister i lärosätestillsynen som har en tydlig koppling till kvalitet tas det sedan vidare till bedömargruppen som granskar lärosätets kvalitetsarbete. Granskningarna ska komplettera varandra.

– Hur bristerna hanteras beror på bristens karaktär. Vi kommer antingen att hantera det inom vår tillsyn eller så blir det ett underlag i lärosätesgranskningarna. Medan vi till exempel i tillsynen bedömer om lärosätena följer regelverket när det gäller kursvärderingar, kan eventuella brister i hanteringen av kursvärderingar vara ett exempel på en kvalitetsfråga som bedömargruppen i lärosätesgranskningarna kan behöva titta närmare på, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist på UKÄ.

När tillsynen och kvalitetssäkringen närmar sig varandra – kan då brister i tillsynen leda till ett indraget examenstillstånd?

– Enbart vår lärosätestillsyn kan inte leda till det men bristerna vi upptäcker som tas vidare till en bedömargrupp kan bli en del i en helhetsbedömning i kvalitetssäkringssystemet, säger Christian Sjöstrand.

Pilotstudie med tre högskolor

I april startar en pilot där Högskolan i Borås, Malmö högskola och Mälardalens högskola granskas. Anledningen till att dessa tre högskolor ingår är att de är först ut när UKÄ ska starta de ordinarie granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete. Lärosätestillsynen kommer att göras utan att besöka lärosätena.

– Vi har tagit fram en vägledning som beskriver de olika granskningsområdena. Där finns också information om vilket underlag och redogörelser som lärosätet ska skicka in till UKÄ. Vi kommer också att erbjuda studentkåren att lämna ett underlag med sin syn på hur lärosätet tillämpar reglerna, säger Christian Sjöstrand.

Pilotgranskningen blir klar i november 2017. Därefter kommer metoden att utvärderas och eventuellt justeras.

– Vi arbetar just nu med att ta fram en tidplan för perioden 2018-2022 där lärosätena kan se när granskningen blir aktuell för just dem. Vi räknar med kunna presentera tidplanen i maj, säger Christian Sjöstrand.

Den nya metoden har tagits upp i olika referensgrupper, även i en internationell grupp.

– Den dialogen har varit viktig och gett oss bekräftelse på att vi kan känna oss trygga med den här metoden. Att vi nu kopplar samman granskningarna, även tidsmässigt, tror vi kommer att påverka lärosätena positivt och i förlängningen gynna kvaliteten i rättstillämpningen och på utbildningarna, säger Annika Pontén.

Tillsynsbesök på förekommen anledning

UKÄ har tidigare gjort tillsynsbesök hos universiteten och högskolorna. Dessa ersätts till viss del av den nya lärosätestillsynen men tillsynsbesöken försvinner inte helt och hållet.

– Vi kommer inte att åka ut på lika många tillsynsbesök som vi har gjort tidigare. De framtida besöken kommer i stället att vara riktade insatser på förekommen anledning, säger Christian Sjöstrand.

UKÄ kommer även framöver att hantera anmälningar mot universitet och högskolor som vanligt.