ENQA-samarbete om e-learning

Allt fler studenter läser kurser via internet. Men hur säkras kvaliteten på sådana utbildningar? UKÄ deltar nu i en arbetsgrupp inom ENQA som syftar till att ta fram gemensamma kriterier för att kvalitetssäkra e-learning.

ENQA är en förkortning för the European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Drygt en fjärdedel av studenterna i Sverige läser på distans

E-learning växer över hela världen och allt fler lärosäten runt om i Europa erbjuder delar av eller hela kurser på internet. I Sverige läser 27 procent av studenterna sin utbildning på distans. De flesta av dem tillgodogör sig sina studier på nätet.

Till e-learning räknas Mooc:s (Massive Open Online Courses), men också utbildningar som använder metoden flipped classroom (det omvända klassrummet). Då läser studenterna in material och tillgodogör sig föreläsningar online innan de kommer till lärosätet för seminarier och tentor.

Hur ska e-learning kvalitetssäkras?

Frågan är hur dessa utbildningar ska läggas upp för att hålla samma standard som traditionella högskoleutbildningar. 2014 och 2015 anordnade ENQA konferenser om detta. Den sista ägde rum på ett universitet i Barcelona som enbart erbjuder e-learning och inte har några campusstudenter alls. Charlotte Ejsing, utredare, deltog för UKÄ:s räkning.

– Konferensen avslutades med att konstatera att det finns ett behov av att definiera och ta fram kriterier för kvalitetssäkring av e-learning, säger Charlotte Ejsing.

Charlotte Ejsing från UKÄ är nu den enda nordiska representanten i arbetsgruppen:

– Vi ska ta fram kriterier som kan användas både av enskilda lärosäten och av organisationer som i likhet med UKÄ granskar kvaliteten på högre utbildning.

Länder i framkant

Charlotte Ejsings erfarenhet är att Italien, Spanien och Holland ligger i framkant när det gäller e-learning i Europa, men hon tycker att UKÄ också har mycket att bidra med.

– Vi har ju precis arbetat med att ta fram kriterier för kvalitetssäkring av högre utbildning i det nya kvalitetssystemet så vi har färska erfarenheter, säger Charlotte Ejsing.

Arbetsgruppen ska lägga fram sina förslag till ENQA:s årsmöte i slutet av 2018.