”Det har varit utmanande men samtidigt utvecklande”

Hur är det att bli granskad? Serien om piloterna fortsätter med en intervju med Jonas Tosteby, chef för utbildnings- och forskningskansliet vid högskolan Dalarna. Högskolan deltar i pilotgranskningen av lärosätenas eget kvalitetsarbete. Här berättar han om arbetet med självvärderingen.

Jonas Tosteby, chef för utbildnings- och forskningskansliet vid högskolan Dalarna.

Jonas Tosteby, chef för utbildnings- och forskningskansliet vid högskolan Dalarna

Hur har era förberedelser inför piloten sett ut?

– Dels har vi redan ett system som är systematiskt uppbyggt med externa granskningar av våra utbildningar. Dels började vi samverka med en grupp av lärosäten, Mälardalens högskola, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad och Malmö högskola i början av UKÄ:s utveckling av det nya kvalitetssäkringssystemet. Vi har träffats en gång per termin och hjälpt varandra att tolka de nya förutsättningarna. Vi har även deltagit i UKÄ:s informationsträffar och workshops och aktivt tagit frågeställningar tillbaka till vårt interna arbete.

Hur skulle du kort sammanfatta arbetet med självvärderingen?

– Det har varit utmanande men samtidigt utvecklande och roligt.

Vad har varit lätt?

– Att få de inblandade på högskolan engagerade. Alla har varit jätteintresserade och velat bidra så mycket det har gått.

Vad har varit svårt?

– Vi har anmält oss frivilligt att vara med i piloten, men det är ändå svårt att vara först ut på banan. Vi har inte haft så lång tid på oss, knappt tre månader, under en i övrigt hektisk period. Det var en utmaning att få antal sidor (max 50) att räcka till.

– En annan sak är att det finns en överlappning mellan aspekter och kriterier i systemet som skapar otydlighet. Vi ska till exempel beskriva både vårt ”systematiska kvalitetsarbete” och våra ”systematiska processer” och de går rimligtvis ihop. Det blir svårt, och ibland olämpligt, att särskilja dem.

Syftet med självvärderingarna är dels att kontrollera att lärosätenas kvalitetssäkringsarbete säkrar hög kvalitet i utbildningarna, dels till att bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling. Tycker du att ni kan leva upp till det syftet?

– Ja, men det har varit en utmaning att göra systemet rättvisa på grund av mallens utformning. Exempelvis efterfrågas en kort beskrivning av systemet och sedan en utförlig analys och värdering. Det är dock problematiskt att göra en vettig analys och värdering utan att beskriva systemet utförligt. 

En del är oroliga för att ärlighet ska straffa sig om ni lärosäten är öppna med det som ska utvecklas. Vad anser du?

– Det är en kulturförändring som medför att UKÄ, bedömargrupperna och vi själva måste förändra vårt grundtänk. Det här systemet bygger på att redovisa hur kvalitetssystemet fungerar. Då måste vi vara öppna med våra utvecklingsområden. Och om systemet fungerar, så bör man känna till de huvudsakliga bristerna.

– Jag skulle inte få förtroende för lärosätets kvalitetssäkringssystem om man inte redogör för systemets utvecklingsområden. Det är sällan system är optimala.

Dessa lärosäten ingår i piloten där deras egna kvalitetssäkringsarbete granskas:

  • Blekinge tekniska högskola
  • Högskolan Dalarna
  • Newmaninstitutet
  • Umeå universitet

Under senhösten 2017 fattar UKÄ beslut om omdömen för de fyra lärosätena. När pilotstudien har avslutats kommer metoden att justeras vid behov.

Läs mer om granskningarna av lärosätenas kvalitetsarbete