"Självvärderingarna har gett mest hittills"

I oktober 2016 startade en pilot för att granska kvaliteten på ett urval förskollärar- och grundlärarutbildningar. Piloten är en del av UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem. Resultaten kommer vid årsskiftet 2017/18. Möt Ingegerd Tallberg-Broman, ordförande för en bedömargrupp om förskollärarutbildningarna, i vår serie om piloten.

Foto på Ingegerd Tallberg-Broman

Ingegerd Tallberg-Broman, Malmö högskola

Vilken är bedömargruppens roll?

– Vi har en dubbel uppgift eftersom det är en pilot. Dels ska vi ha synpunkter på metoden och dels granska de utbildningar som ingår i piloten. I och med att vi vidareutvecklar metoden blir vi en provgrupp själva.

Hur går ert arbete?

– Det går bra, och det är ett mycket intressant arbete, men vi kan konstatera att det hade varit bra om vi hade jobbat ihop oss mer i bedömargruppen initialt och haft en tydligare bild av hela arbetsprocessen och dess tidskrav. Det får vi rekommendera inför den ordinarie omgången. Ska en bedömargrupp jobba effektivt så är det viktigt att den får pröva sina grunder för bedömningen i början av processen.

Vilka utmaningar har ni stött på?

– Att bedöma de självständiga arbetena mot enbart ett examensmål. Det är synnerligen komplext och svårbedömt och få arbeten motsvarar hela målet. UKÄ och utvärderingen får inte ut så mycket av det, trots att vi lägger mycket arbete på varje arbete. Här kan man fortsättningsvis lägga till fler mål.

Har ni något konkret förslag?

– Man behöver vidareutveckla vilka mål de enskilda arbetena ska bedömas mot och pröva att de går att utläsa i de självständiga arbetena.

Något annat som behöver utvecklas?

– Självvärderingen behöver få tydligare instruktioner från UKÄ. Vi ser väl stora skillnader i vad lärosätena uppfattar ska ingå och hur de bygger upp dem vad gäller till exempel innehåll och form.

En rådgivande grupp är något nytt i det här kvalitetssäkringssystemet, hur har det fungerat?

– Det är utmärkt att utvärderingsarbetet är väl genomtänkt när vi börjar. I det förra systemet låg en del av det arbetet och diskussionen i bedömargruppen. Nu kom vi mer till ett dukat bord. Det kan vara angeläget att bedömargruppen också i något skede kopplas till denna förberedande grupp, så man stödjer förankring och genomförbarhet.

De rådgivande grupperna har stöttat UKÄ i metodutvecklingen för utbildningsutvärderingar i det nya kvalitetssäkringssystemet. De har diskuterat följande med UKÄ: underlagens innehåll och vilka konsekvenser de kan få för lärosätena, aspekter och examensmål och hur den rådgivande gruppen tror att bedömargruppen kan förstå uppdraget.

Hur har det fungerat att ha med de nya perspektiven: student-, arbetslivs och jämställdhet?

– Generellt bra. Perspektiven finns också som mål i utvärderingen och de är avgränsade och tydliga. Jämställdhetsperspektivet är dock något komplicerat. Handlar det om att se till att rekrytera fler män till förskollärarutbildningen eller täcker det allt från kurslitteratur till seminarier?

Lärosätet får titta på bedömargruppens yttrande innan UKÄ:s beslut. Hur ser du på det?

– Det är utmärkt med den interaktionen, att lärosätena kan rätta till missuppfattningar och att vi kan få kompletterande information där det behövs. Det ska bli intressant att ta del av.

Vad har gett mest av underlagen från lärosätena?

– Vi har inte gjort intervjuerna ännu så hittills har självvärderingarna gett mest. Där länkar lärosätena också till viktiga bilagor, till exempel utbildnings- och kursplaner och studenternas utvärderingar.

Läs mer om piloten