"Det handlar om att upprätthålla en form av ömsesidig tillit till systemet"

De rådgivande grupperna har stöttat UKÄ i metodutvecklingen för utbildningsutvärderingar i det nya kvalitetssäkringssystemet. Hur har deras arbete gått till? Per-Henrik Holgersson, med i rådgivande gruppen för utvärdering av lärarutbildningar berättar. Intervjun inleder en serie om piloten.

Foto på Per-Henrik Holgersson

Per-Henrik Holgersson, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Vilken roll har ni haft?

– Vi har diskuterat med UKÄ om underlagens innehåll och vilka konsekvenser de kan få för lärosätena, aspekter och examensmål och hur vi tror att bedömargruppen kan förstå och uppfatta uppdraget. Rådgivarnas samlade erfarenheter från olika lärosäten och utbildningar har varit givande.

–I samband med dialogseminarier med företrädare för sektorn prövades bland annat hur aspekterna uppfattades, och då kunde det samlas in mer underlag från lärosätena. Det dialogseminarium jag var med vid uppfattade jag föll i god jord. Vi i rådgivandegruppen har tillsammans med representanter från UKÄ samtalat om vikten av transparens i utvecklingen av det nya kvalitetssäkringssystemet.

I det gamla systemet låg fokus på studentens resultat och de självständiga arbetena var ett utslagsgivande underlag. Nu är det i stället fokus på studentens förutsättningar att nå målen. Hur har det skiftet varit?

– Att vi ska titta även på processen togs emot positivt. Förhoppningen är att kunna få en större förståelse för olika kvaliteter och förutsättningar inom utbildning för att nå målen.

– Förhoppningen från UKÄ är ju att systemet ska utveckla kvalitet, det ska bli spännande att se om det blir så.

Tror du det?

– Ja, det handlar om att upprätthålla en form av ömsesidig tillit till systemet. Jag har uppfattat att det i förra systemet fanns oro för konsekvenser om ett lärosäte var öppna med brister. Så de omformulerade svagheterna. Men nu ska det i stället vara möjligt för lärosätena att ta med områden som är under utveckling. Om det finns en ömsesidig tillit till kvalitetssäkringssystemet kan detta fungera, vilket vi får se när vi tar del av sammanställningen.

Vilken har varit den största utmaningen?

– Lärosätenas utmaning att bygga upp sina självvärderingar. Hur mycket arbete kommer de att behöva lägga ned? Har de fått tydliga riktlinjer? En annan fråga gällande lärarutbildningarna är hur lärosätena beskriver de avgränsade examensmålen och hur bedömningsgruppen sedan bedömer.

Vad gör ni i gruppen framöver?

– Vi har ett möte i maj då vi hoppas få ta del av uppföljningen. Det ska bli intressant att se hur piloten har uppfattats av lärosätena och bedömarna och vilka resurser arbetet har krävt i samband med kvalitetsgranskningen. Vi kommer även att ha en träff i höst då vi kommer att fortsätta arbeta med frågor som gäller lärarutbildningar och kommande granskningar.

I oktober 2016 startade en pilot för att granska kvaliteten på ett urval förskollärar- och grundlärarutbildningar. Piloten är den del av UKÄ:s nya kvalitetssäkringssystem. Resultaten kommer vid årsskiftet 2017/18.

Läs mer om piloten