Så ska UKÄ pröva examenstillstånd

När universiteten och högskolorna framöver ansöker om examenstillstånd ska de bland annat motivera vad utbildningen tillför samhället.

UKÄ tar emot ansökningar om examenstillstånd från universitet och högskolor. Vilka examina de måste ansöka om skiljer sig åt beroende på typ av lärosäte, men gemensamt för alla är att de alltid måste ansöka om tillstånd för yrkesexamina.

Förändringar från 1 januari 2017

Från och med den 1 januari 2017 kommer prövningarna att se något annorlunda ut.

Lärosätet ska beskriva och motivera vilket behov utbildningen täcker i samhället och i förhållande till det befintliga utbudet.

Carl Sundström, utredare på UKÄ, reder ut vad som gäller:

Hur kommer tillståndsprövningarna att gå till?

– Vi gör vissa förändringar eftersom examenstillståndsprövningarna ingår som en del i det nya kvalitetssäkringssystemet. De tidigare kvalitetsaspekterna har nu blivit aspektområden och perspektiv. Stommen i våra prövningar kommer dock i stort sett att vara likadan som tidigare. Men vi har lagt till några nya bedömningsgrunder, till exempel vad utbildningen tillför i ett nationellt perspektiv.

– Lärosätet ska därför beskriva och motivera vilket behov utbildningen täcker i samhället och i förhållande till det befintliga utbudet både regionalt och i hela Sverige. De ska också motivera hur effektivt de bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas. Inget av detta har vi tagit hänsyn till tidigare i våra prövningar.

– En annan förändring är att lärosätena inte längre behöver beskriva sina kvalitetssäkringssystem eftersom vi granskar det i våra andra lärosätesgranskningar.

Vad krävs för att få tillstånd?

– Vårt syfte är att pröva att lärosätena kan garantera att studenterna ska kunna nå examensmålen för den utbildningen. För att vi ska bevilja ansökan måste samtliga aspektområden och perspektiv vara godkända, totalt fem delar. Vi erbjuder lärosätena att titta på det preliminära yttrandet för att korrigera eventuella sakfel innan beslut.

– I vägledningen för examenstillståndsprövningar, som publiceras den 21 december, finns all information om hur ansökan ska utformas och vilka delar som lärosätena ska beskriva och motivera utifrån olika bedömningsgrunder. Bedömargruppen kommer att bedöma själva ansökan och intervjua ansvariga för utbildningen och även studenter när det är möjligt.

När kan lärosätena ansöka?

– Vi prövar ansökningar allt eftersom de kommer in, men det finns två riktmärken per år för att beslut ska hinna tas under en viss period. Ansökningar som kommit in senast den 15 mars beslutar vi om före jul samma år. Ansökningar som vi får in senast den 15 oktober beslutar vi om före påföljande sommar. Om ett lärosäte planerar att ansöka i anslutning till något av dessa två datum ska de skicka in en förhandsanmälan cirka två månader före ansökan. Det här är en ny rutin och vi kommer i god tid inför dessa datum att skicka ut en påminnelse om föranmälan till alla universitet och högskolor.

Hur görs en ansökan rent praktiskt?

– Nytt från och med 1 januari är att statliga universitet och högskolor ska ansöka digitalt via ett formulär på vår webbplats. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges Lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar precis som tidigare sin ansökan till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.

Hur många ansöker varje år?

– Vi får in mellan 25 och 30 ansökningar per år. Ibland införs nya examina och då behandlar vi givetvis betydligt fler ansökningar. På vår webbplats kan man se en lista över våra aktuella prövningar. Där kommer vi även att publicera alla beslut.