Tjeckien inspireras av Sverige

EU-kommissionen har identifierat Sverige som ett land som kan inspirera och bidra till utvecklingen av andra länders system för styrning och uppföljning av högre utbildning. Under hösten har representanter från UKÄ varit i Tjeckien och Polen för att berätta om hur vi arbetar.

Inom ramen för Erasmusprogrammets så kallade Peer learning-aktivitet kan länder med hjälp av EU-kommissionen bjuda in andra länder som de tror kan bidra och inspirera i deras arbete kring utbildningsfrågor.

Alla försöker styra resurserna mot viktiga politiska mål som kvalitet och genomströmning och det är slående hur orädda många är när det gäller att ändra i och utveckla sina system.

Tjeckien är ett av de första länderna som har använt sig av den möjligheten. De vill utveckla sitt system för att fördela resurser till högskolorna utifrån kvalitet. Därför bjöd de in representanter från Irland, Italien, Nederländerna och Sverige för ett möte i Prag i slutet av september. Annika Pontén, chef på analysavdelningen på UKÄ representerade Sverige.

– Den tjeckiska högre utbildningen har vuxit väldigt mycket de senaste åren. Nu vill de premiera hög kvalitet genom tilldelningen av resurser. EU-kommissionen identifierade Sverige som en viktig partner i det arbetet och Utbildningsdepartementet bad UKÄ delta för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, säger hon.

Under mötet presenterade Annika Pontén det svenska resurstilldelningssystemet. Sedan diskuterades Tjeckiens situation utifrån det och de andra ländernas erfarenheter.

– Det var en mycket öppen och bra diskussion där alla länder öppet vände och vred på sina system och försökte komma med input till Tjeckien, säger Annika Pontén.

Det som väckte mest intresse i hennes presentation var hur vi i Sverige 2013-2015 kopplat en del av resursfördelningen till kvalitetsutvärderingssystemet. Det innebär att universitet och högskolor med utbildningar som har fått omdömet "mycket hög kvalitet" i UKÄs utvärderingar har tilldelats extra resurser.

Lärorikt även för oss

Men Sverige har också mycket att lära av de andra länderna, tillägger Annika Pontén.

– Det var väldigt intressant och inspirerande att höra hur de andra ländernas resurstilldelningssystem ser ut. Alla försöker styra resurserna mot viktiga politiska mål som kvalitet och genomströmning och det är slående hur orädda många är när det gäller att ändra i och utveckla sina system. Det finns mycket för Sverige att lära på både övergripande och detaljnivå. Kanske kan det leda till en mer aktiv diskussion om behovet av att reformera vårt eget resurstilldelningssystem, säger hon.

Även polackerna är intresserade

I början av september var representanter för UKÄ i Polen där Sverige också har identifierats som ett land som kan bidra och inspirera.

– Polen vill lära sig hur man bäst följer upp examinerade studenters etablering på arbetsmarknaden. Därför bjöd de in representanter från tio länder till ett möte i Warszawa för att utbyta erfarenheter, säger Staffan Nilsson, utredare på analysavdelningen på UKÄ.

Vid mötet deltog representanter för EU-kommissionen och EURO-graduate. Det senare är ett projekt som syftar till att utveckla metoder för att samla in data om etableringen på arbetsmarknaden som möjliggör internationella jämförelser. En del länder använder sig av enkäter för att följa upp hur studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden medan Sverige, och flera med oss, utgår från registerdata.

– Under mötet diskuterade vi för- och nackdelar med olika metoder. I Sverige har vi tillgång till bra register baserade på populationsdata som bland annat innehåller uppgifter om arbetslöshet, sysselsättning och inkomster, men även om människor arbetar inom yrken som de har utbildats för. Det betyder att vi kan få en relativt bra bild av etableringen, säger Staffan Nilsson.

Mötet i Warszawa blev starten för ett vidare samarbete kring frågor som rör etablering och ledde till att fem representanter från Polen besökte UKÄ för att fortsätta samtalet två veckor senare.