På rätt spår i pilotprojektet

Pilotomgången i utvärderingen av forskarutbildning har kommit en bra bit på väg. De första bedömningarna är gjorda och resultatet har behandlats vid ett gemensamt bedömargruppsmöte. Nästa steg är att via intervjuer ta in kompletterande underlag från lärosätena.

– Arbetet rullar på bra och min tydliga känsla är att vi metodmässigt är på rätt spår. Bedömargrupperna har gjort ett viktigt arbete under sommaren och vi håller nu på att sammanställa underlaget för att se inom vilka områden vi behöver hämta in mer information genom intervjuer för att kunna göra en slutlig bedömning, säger Jeanette Johansen, projektledare vid UKÄ.

I alla steg vi tar dokumenterar och analyserar vi också själva metoden.

Intervjuer med lärosätena

Bedömargrupperna genomför intervjuer med respektive lärosäte under oktober och november 2015. Såväl utbildningsrepresentanter som doktorander kommer att medverka, i syfte att komplettera det underlag som redan har inkommit. Just nu pågår arbete med att utarbeta intervjufrågor.

Preliminära yttranden tidigt 2016

Målet är att lärosätena ska få ett preliminärt yttrande i början av 2016, med möjlighet att därefter inkomma med synpunkter.

Jeanette Johansen menar att projektet tidsmässigt ligger i fas och att det även gäller metodarbetet, som löper parallellt.

– I alla steg vi tar dokumenterar och analyserar vi också själva metoden. Synpunkter från bedömargrupperna och lärosätena bidrar till att vi kan förfina och anpassa metoden så att den blir så bra som möjligt. Ett positivt resultat så här långt är att vi fått signaler om att arbetslivs- och doktorandperspektivet har blivit tydligare, vilket var ett av våra mål, säger Jeanette Johansen.

Definitivt yttrande senast i juni 2016

Det definitiva yttrandet om respektive utbildning beräknas vara klart senast i juni 2016. De utbildningar som får hög kvalitet i pilotomgången kommer inte att behöva ingå i den ordinarie utvärderingscykeln som sedan tar vid, vilket däremot en ifrågasatt utbildning kommer att göra.