UKÄ med i internationellt uppdrag för ENQA

Karin Järplid Linde, tillförordnad chef för utvärderingsavdelningen på UKÄ, har deltagit i en ENQA-bedömning. Fem personer från lika många länder ingick i gruppen som genomförde granskningen.

ENQA är en förkortning för The European Association for Quality Assurance in Higher Education.

– Det var intressant att dyka ner i en organisation och jämföra den med vår. Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (SQAA) satsar till exempel mycket på bedömarutbildningar, de genomför omfattande utbildningar med dem som ska ingå i bedömargruppen. I Slovenien är det också så att alla lärosäten, inklusive SQAA själva, varje år gör en egen självvärdering.

Det säger Karin Järplid Linde som var en av ledamöterna och gruppens sekreterare. Översynen leddes av Achim Hopbach, tidigare ordförande för The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Karin Järplid Linde fortsätter:

– Jag ser det som väldigt positivt att UKÄ fick frågan om att delta i det här uppdraget. Sverige är sedan många år aktivt inom kvalitetssäkring i Europa, vi var med redan när ENQA bildades.

UKÄ har flera internationella projekt på gång, bland annat med ECA där vi sedan en tid tillbaka ingår som ny medlem.

Bedömargruppens uppdrag var att undersöka i vilken utsträckning SQAA följde uppsatta kriterier för externa kvalitetsgranskare. Kriterierna går under namnet European Standards and Guidelines (ESG) och måste uppfyllas för att man ska bli fullvärdig medlem i ENQA.

Efter platsbesök och analyser rekommenderade bedömargruppen SQAA medlemskap i ENQA. Styrelsen i ENQA gick på samma linje då de i mars i år gav beskedet att SQAA blivit accepterade som medlem.

Avslutningsvis säger Karin Järplid Linde att hon ser fram mot fler internationella samarbeten:

– UKÄ har flera internationella projekt på gång, bland annat med ECA där vi sedan en tid tillbaka ingår som ny medlem. Uppdraget för ENQA och samarbetet inom ECA är ett led i vår strävan att UKÄ ska stärka sitt internationella engagemang. UKÄ ska vara en internationellt erkänd aktör där vår verksamhet i förlängningen bidrar till ökad internationalisering av svensk högre utbildning.