”Studenternas röst är viktig för utvecklingen av den svenska högskolan”

Nu börjar UKÄ arbetet med den tredje omgången av de så kallade Student- och Doktorandspeglarna, stora enkätundersökningar om vad studenter och doktorander tycker om sin utbildning.

Genom enkäterna kommer UKÄ att samla in uppgifter om hur studenter och doktorander själva upplever sina studier och sin studiesituation. Tanken är att undersökningen ska fungera som ett komplement till myndighetens övriga utvärderingar, analyser och granskningar.

– Studenternas röst är viktig för utvecklingen av den svenska högskolan, säger Anette Gröjer, projektledare på UKÄ.

Nationell bild med möjlighet till jämförelser

– Många av landets högskolor gör redan i dag egna studentundersökningar, men vi vill ge en nationell bild av vad studenterna tycker. Resultatet kan också brytas ner på lärosätesnivå och på utbildningsområdesnivå vilket gör det möjligt att göra fler jämförelser. På detta sätt hoppas vi kunna bidra med underlag i högskolornas arbete med att utveckla sina utbildningar, berättar Anette Gröjer.

Studenternas röst är viktig för utvecklingen av den svenska högskolan, säger Anette Gröjer, projektledare på UKÄ.

Utöver högskolorna riktar sig undersökningsresultatet även till studentkårer, regeringen, politiker och andra beslutsfattare för att de ska få en bild av vad studenterna och doktoranderna i Sverige tycker om sin utbildning.

UKÄ:s föregångare Högskoleverket har tidigare genomfört två omgångar av Student- och Doktorandspeglar.

– Vi kommer att utforma den kommande undersökningen på ett sätt som gör det möjligt att göra kopplingar och jämförelser över tid med tidigare speglar, fortsätter Anette Gröjer.

Enkäterna skickas ut under hösten 2015

Enkäten går ut till cirka 11 000 studenter och 10 000 doktorander under hösten 2015. De som deltar i undersökningen är studenter som går tredje terminen på sin utbildning.

– Vi hoppas att många tar sig tid att svara på enkäten och bidra till utvecklingen av utbildningar, avslutar Anette Gröjer.