"Kvalitetssäkring av högre utbildning - en framtidsfråga"

I väntan på riksdagsbeslut om ett nytt kvalitetssäkringssystem arbetar UKÄ vidare med metodutvecklingsarbete utifrån tidigare erfarenheter. Utbildningsdepartementet har aviserat att det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem som universiteskansler Harriet Wallberg tagit fram ska skickas ut på remiss under början av året.

– Oavsett hur kvalitetssäkringen kommer att göras i framtiden, finns det generella frågor som är intressanta att titta närmare på redan nu. Dels finns det massor av lärdomar från det nyss avslutade systemet som vi vill samla ihop och analysera. Dels kan vi lära av andra. Det finns en del goda exempel på hur kvalitetssäkring görs i andra länder, säger Tomas Egeltoft, projektledare inom metodutveckling vid UKÄ.

Dialog med lärosätena är en viktig fråga för UKÄ.

Metodutveckling

En ny metodgrupp har bildats vid UKÄ, som ska arbeta med metodutveckling utifrån tidigare erfarenheter och det förväntade kommande uppdraget från regeringen. Ökad transparens under granskningarnas gång är en av de frågor som gruppen har prioriterat. I det ryms även önskemålet, att möjliggöra för högskolor och universitet att komma med synpunkter på granskningsresultatet inför beslut.

– Sverige har tidigare fått kritik för att lärosäten inte har en formell möjlighet att överklaga UKÄ:s beslut. Systematisk och löpande kommunikation under utvärderingens gång skulle kunna gynna processen och vi vill titta närmare på hur det skulle kunna gå till i praktiken. Dialog med lärosätena är en viktig fråga för UKÄ, säger Tomas Egeltoft.

Externa bedömargrupper

Ytterligare en prioriterad fråga är hanteringen av de externa bedömargrupperna som används vid granskningar. Grupperna består vanligen av ämnessakkunniga, arbetslivsrepresentanter och studenter.

– Alla tre kategorier bedömare är viktiga för ett bra resultat. Vi menar dock att det finns behov av att tydliggöra de olika rollerna, liksom hur vi rekryterar och utbildar samtliga bedömare. En annan intressant fråga är om lagen tillåter att vi använder engelska som språk och därmed kan rekrytera internationella ämnessakkunniga som inte läser/skriver svenska. Om det är möjligt vill vi se vilka konsekvenser det skulle medföra, bland annat praktiskt och ekonomiskt, säger Tomas Egeltoft.

Siktar på ENQA

Ett uttalat mål är att Sverige blir medlemmar i ENQA igen. Beslut om nya standarder och riktlinjer (ESG) väntas i maj 2015 och utgångspunkten är att ett nytt kvalitetssäkringssystem bör uppfylla de krav som ENQA sätter upp.

Så snart vi får ett beslut från regeringen kommer UKÄ att involvera externa grupper i metodutvecklingsarbetet.

ENQA står för European Association for Quality Assurance in Higher Education