"Förändrade former när utbildning på forskarnivå ska utvärderas"

– Utvärderingarna av utbildning på forskarnivå är ett peer review system som ska vila på tre ben. Utvärderingarna ska säkerställa att doktoranderna når den förväntade måluppfyllelsen och granska att doktorandernas utbildningsmiljö håller tillräcklig bredd och djup. Det tredje benet som utvärderingarna står på handlar om att granska lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, säger Jeanette Johansen, utredare på UKÄ.

Våren 2014 inleddes utvecklingsarbetet för formerna för utvärdering av forskarutbildning. Jeanette Johansen, som är ansvarig utredare för metodutvecklingen på UKÄ, berättar att några frågetecken fortfarande måste redas ut. Till exempel handlar det om hur en forskarutbildningsmiljö ska definieras, hur mallarna för självvärderingarna ska se ut och ett förslag på hur bedömargrupperna ska vara sammansatta.

– I likhet med utvärderingssystemet för grundnivå och avancerad nivå kommer utbildningar att kunna ifrågasättas och ha ett år på sig att redogöra för hur kvalitetsbristerna har åtgärdats. Däremot är det troligt att kommer att bedömas på en tvågradig skala och inte en tregradig som varit fallet för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Inflytande innan beslut fattas

En annan nyhet är att lärosätena kommer att ha möjlighet att kommentera bedömargruppernas yttranden innan beslut fattas av universitetskanslern. Yttrandena kommer också att vara fylligare och mer konstruktiva än de varit på grund- och avancerad nivå.

– Vi hoppas att yttrandena kommer att vara mer konstruktiva och hjälpa lärosätena i deras eget kvalitetsarbete, konstaterar Jeanette Johansen.

Vid årsskiftet 2014/15 skickas remissen med förslag om utvärdering av utbildning på forskarnivå ut. Lärosätena och andra remissinstanser kommer att ha cirka två månader på sig att svara på remissen. Den första utvärderingsomgången kommer att dra igång under våren 2015.

– Arbetsschemat är fullspäckat. Remissen blir årets julklapp och efter vi har sammanställt, utvärderat och tagit ställning till remissinstansernas svar kommer vi att påbörja föreberedelserna för den första utvärderingsomgången.