"Samarbete är nyckeln till framgångsrika kvalitetsutvärderingar"

Intervju med Josep Grifoll, vice ordförande i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA):

– Vi är inne i en period av stora förändringar: distansutbildningar, profilering av lärosäten, MOOC:s och nya krav på personal vid läsosäten gör att vi om 20 år kommer att se ett helt annat högskolelandskap. Det konstaterar Josep Grifoll, vice ordförande i ENQA, i en intervju efter att han har deltagit vid UKÄ:s konferens om System för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Josep Grifoll har en gedigen erfarenhet av såväl kvalitetsutvärdering av högre utbildning som internationellt samarbete. Sedan 2008 har han varit styrelsemedlem i ENQA och dess vice ordförande sedan 2013. Som inbjuden talare på UKÄs konferens betonade han vikten av internationellt samarbete och utvecklade sitt resonemang i ett samtal efter konferensen.

Vi ser en trend där organisationer som arbetar med kvalitetssäkring möts av nya krav från högskolesektorn.

Nya krav

– Vi ser en trend där organisationer som arbetar med kvalitetssäkring möts av nya krav från högskolesektorn. Lärosätena vill ha något nytt men det är inte alltid glasklart vad det är de vill ha, säger Josep Grifoll.

Det är en av anledningarna till att han förespråkar ett utvecklat internationellt samarbete mellan lärosäten och kvalitetssäkringsorganisationer. josep Grifoll ser erfarenhetsutbytet som en nyckel för att kunna möta kraven från både lärosäten och politiken. Han menar också att ledningarna måste ta sitt ansvar för den internationella verksamheten, både genom att engagera sig i frågorna men också avsätta resurser för att det internationella arbetet ska ge någonting.

– Jag ser det som nyckeln till ett framgångsrikt internationellt samarbete. Ledningarnas engagemang måste vara genuint och det måste finnas resurser avsatta för arbetet. Man kan inte förvänta sig att internationaliseringen sker av sig självt, fastslår Josep Grifoll.

Personalens mobilitet måste prioriteras

Högskolesektorn måste arbeta tillsammans för att öka internationaliseringen. Men samarbete är också nyckeln till framgångsrika kvalitetsutvärderingar och ett sätt att tidigt fånga upp trender. Ett annat sätt att stärka internationaliseringen är att främja mobiliteten för personal, akademisk personal men också administrativ.

– Även här är det viktigt att de som är ansvariga gör mobilitet till en prioriterad fråga. Både politiker och ledare inom den akademiska världen måste skapa goda förutsättningar för att personalen ska kunna och vilja flytta.

– Sedan är det klart att det finns andra hinder för mobilitet. Språk är ett sådant exempel. Visste du att i Filippinerna genomförs alla utbildningar på engelska? avslutar Josep Grifoll.