Mer dialog mellan UKÄ och sektorn

När Harriet Wallberg inledde sin första konferens som universitetskansler så lyfte hon fyra områden som hon ska fokusera på. Det är ett nytt kvalitetssäkringssystem, föra diskussioner om hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska kunna få mer resurser, mer samverkan mellan UKÄ och sektorn samt internationalisering.

Konferens om kvalitetsutvärdering

Närmare 120 personer deltog i UKÄ:s konferens om kvalitetsutvärdering. Förutom att föra fram sina fokusområden så redogjorde Harriet Wallberg också för läget i den utredning som hon leder parallellt med sitt uppdrag som universitetskansler. Utredningen ska den första december presentera ett förslag till nytt system för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Förslaget som då presenteras kommer att innehålla en ram för ett nytt kvalitetsäkringssystem.

En avgörande aspekt är att det nya systemet måste bygga på tillit och förtroende.

För närvarande träffar utredningen, Harriet Wallberg och utredningssekreterare Agnes Ers, rektor, prorektor och kvalitetsansvariga vid varje lärosäte. Syftet är att kunna fånga in vilka specifika förutsättningar som respektive lärosäten anser att just de har. Man diskuterar även hur lärosätet ser på rollfördelningen mellan lärosätena och UKÄ när det gäller kvalitetssäkring av högre utbildning.

– När det gäller ansvars- och rollfördelning finns det mycket att diskutera och att lyssna till lärosätena är nyckeln till att utarbeta ett hållbart kvalitetssäkringssystem. Vissa vill att lärosätena tar stort eget ansvar och UKÄ ackrediterar, andra vill att lärosätena och UKÄ ska granska tillsammans medan en grupp anser att UKÄ ska ta hand om hela granskningen, berättade Harriet Wallberg.

Centrala frågor för ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Utredningen har ett antal centrala frågor som behöver ha svar för att få fram ett nytt kvalitetssäkringssystem. Det handlar om hur UKÄ:s utvärderingar ska förhålla sig till lärosätenas eget kvalitetsarbete. En annan fråga är hur balansen mellan kontroll och att driva på kvalitet ska kunna nås. I vilken mån utvärderingarna ska fokusera på resultat men också granska förutsättningar och processer är en annan viktig frågeställning. Studenterna ska ha en tydlig roll, liksom arbetslivets efterfrågan med särskild inriktning på utbildningarnas användbarhet. Ett annat direktiv till utredningen är också att principerna för kvalitetssäkring på Europanivå måste beaktas, frågan är hur det ska ske.

– En alldeles avgörande aspekt är att det nya systemet måste bygga på tillit och förtroende. Det har framgått i mina samtal med sektorn. Och en konstruktiv dialog i samband med granskningarna efterfrågas. Detta är jag mycket angelägen om att vi ska kunna möta, sa Harriet Wallberg.

Några andra tydliga delar som Harriet Wallberg ser att det nya systemet bör kunna tillgodose är att ta tillvara lärosätenas egen förmåga att kvalitetssäkra högre utbildning. Det ska också möjliggöra att enskilda utbildningsprogram granskas. En dialog mellan lärosätena och UKÄ ska ingå och utvärderingscykeln bör omfatta sex år.

– Det har varit tufft för lärosätena, men även för UKÄ, att genomföra en utvärderingscykel på fyra år, menade Harriet Wallberg.