Nordiskt nätverk utbyter erfarenheter om kvalitetsutvärdering

UKÄ:s motsvarande organisationer i Norden har träffats inom ramen för nätverket NOQA för att dela med sig av sina erfarenheter. I år stod UKÄ för värdskapet och diskussionerna handlade mycket om det egna interna kvalitetssäkringsarbetet och till exempel hur man bäst förbereder de externa bedömarna för sina utvärderingsuppdrag.

Anna-Karin Malla på UKÄ:s utvärderingsavdelning var en av projektledarna för mötet:

Vad är NOQA?

– Quality Assurance Network in Higher Education (NOQA) är ett nätverk för de nordiska ländernas organisationer för kvalitetsutvärdering. Nätverket har funnits sedan början av 90-talet och det har blivit allt mer aktivt de senaste 10 åren. Medlemsländerna (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island) samlas en gång per år för att diskutera och utbyta erfarenheter kring kvalitetssäkring av högre utbildning i respektive land, säger Anna-Karin Malla.

Vilka frågor diskuterades?

– I år valde vi temat intern kvalitetssäkring. Det är ett område vi ständigt arbetar med på alla organisationer – hur vi säkerställer att vårt arbete med kvalitetsutvärderingar utförs med hög kvalitet. De här frågorna diskuterade vi i olika workshoppar där varje land bidrog med diskussionsfrågor och olika case. Workshop-modellen är ett nytt koncept vi provade för första gången vilket togs emot mycket väl. Det blev många konkreta och kreativa diskussioner.

I år breddade ni deltagandet – hur?

– Tidigare var det en liten krets som träffades, oftast bara två personer från varje land som i regel jobbade på chefsnivå. Nu ville vi ha en bredare krets för att ytterligare öka erfarenhetsutbytet mellan länderna. I år var vi runt 40 personer, en stor skillnad. För första gången bjöd vi också in våra motsvarande organisationer i de baltiska länderna.

– Vi bjöd också in Airi Rovio-Johansson, professor vid Göteborgs universitet. Hon är en mycket erfaren utvärderingsexpert som anlitats flitigt både inom och utanför Norden. Hon tog upp de olika rollerna som bedömare, lärosätesrepresentanter och medarbetare i utvärderingsorganisationen har under en utvärdering och vikten av att förstå myndighetsuppdraget.

Hur går ni vidare?

– Vi håller på att sammanställa all dokumentation från diskussionerna, vilket kommer att spridas i nätverket. Vi vill inte att alla intressanta resonemang rinner ut i sanden utan vi kommer att spinna vidare på detta nästa år. Vi vill också hålla kvar det nya konceptet med workshoppar och ett breddat deltagande. Det är värdefullt att vi förstår och lär oss av våra grannländer. Den kompetensutvecklingen är värd mycket.