Lärandet i fokus för Europas rektorer

European University Association (EUA), har haft sin årliga konferens den 3-4 april 2014, den här gången i Bryssel. Temat var Changing Landscapes in Learning and Teaching.

– Det som länge hetat teaching and learning nämns nu i omvänd ordning, det vill säga learning and teaching – ett tydligt tecken på att en ytterligare förstärkning av learning är i fokus, säger Lars Haikola som deltog i konferensen.

– Utbildning har traditionellt utgått från lärarens perspektiv, det vill säga teaching. Men det är nu länge sedan högskolepedagoger menade att det vore bättre om man utgick ifrån studenten och vad han eller hon behöver lära sig. I Bologna-processen är lärandemål den gemensamma valutan och efterhand anpassas utvärdering också mot just lärandemålen. Konferensens tema får ses som ett symptom på att fokus på lärande och lärandemål nu har en fast förankring hos lärosätenas ledningar, säger han.

Lars Haikola berättar vidare om en del utblickar från Kina, Brasilien och USA.

Det finns tydliga tecken på att Kina är en del av det internationella utbildningssamhället.

Väldigt höga ambitioner i Kina

– Presentationen av Kina verifierade det som jag konstaterade vid mitt besök där i november förra året, nämligen att Kina har väldigt höga ambitioner. Redan idag går 30 procent av de kinesiska ungdomarna vidare till högskolestudier och målet inför år 2020 är att det ska bli 40 procent. Den höga utvecklingstakten medför att Kina får samma kvalitetsproblem som i västvärlden och därför finns ett starkt fokus på kvalitetssäkring av utbildningarna. Det finns tydliga tecken på att Kina är en del av det internationella utbildningssamhället, säger Lars Haikola.

Breddad rekrytering i Brasilien

Om Brasilien säger Lars att även där drivs utbildningen av både privata och statliga universitet. Men till skillnad från många andra länder har de statliga universiteten högre status än de privata. I Brasilien ligger nu fokus på breddad rekrytering.

USA – folkbildningstanke?

Den största inkomstkällan för såväl statliga som privata universitet i USA är avgifter. Svängningen kom 2004 då statlig finansiering underskred 50 procent av intäkterna. Nu finansieras 80 procent av de privata universiteten av avgifter och 60 procent av de statliga.

I USA är den IT-baserade utbildningen tydligt etablerad i all högre utbildning.

– Mitt intryck är att stödet av IT i utbildningen, via bland annat kurser on-line, nu är väldigt starkt i det amerikanska systemet. En möjlig förklaring till att bland annat MOOCs fått en så stark spridning i USA skulle kunna vara att dessa kurser erbjuder fri utbildning till alla – vilket egentligen är vår gamla nordiska folkbildningstanke.

Få rektorer närvarande

EUA har drygt 800 medlemsuniversitet, men färre än 300 av dem var representerade på konferensen och 70 av deltagarna var rektorer. De flesta av deltagarna kom från Central- och Sydeuropa. Polen, Rumänien, Turkiet och Italien var bäst representerade, medan till exempel Sverige representerades av sju personer, varav två var rektorer, och Storbritannien bara hade fyra representanter varav ingen var rektor.

– Mitt intryck är att EUA har försvagats när det gäller att representera de starka utbildningsnationerna, avslutar Lars Haikola.