UKÄ föreslår definition för uppföljning av studenters aktivitet

Lärosätena ska idag rapportera omfattningen av kursregistreringar som inte leder till några tagna poäng, så kallade nollpoängsresultat. UKÄ föreslår nu en ändring i hur dessa nollpoängsresultat ska följas upp.

– UKÄ har i uppdrag att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter. Vi föreslår att uppföljningen av nollpoängsresultat ska göras utifrån en definition av inaktiva studenter som presenteras i analysen. Den innebär att lärosätena endast rapporterar in omfattningen av studenter som inte deltar på de poänggivande momenten, säger Håkan Andersson, utredare på UKÄ.

Det är svårt att skilja mellan aktiva och inaktiva studenter. En student som inte tagit några poäng har inte nödvändigtvis varit inaktiv.

Studenten kan mycket väl ha deltagit aktivt men inte klarat examinationen. Det finns även andra orsaker som kan förklara att studenten inte tar sina poäng, som inte har med inaktivitet att göra. Man kanske bara vill förkovra sig inom något område utan syfte att ta poäng.

Definition framtagen i samråd med lärosätena

UKÄ har i samråd med universiteten och högskolorna tagit fram en definition av en inaktiv student genom att definiera vad som ska ses som kursrelaterad aktivitet.

– Vårt förslag är att man räknas som inaktiv om man inte deltar på obligatoriska eller poänggivande moment, till exempel tentamen eller laborationer, under aktuell termin och den nästföljande terminen. De studenter som däremot deltar på de obligatoriska eller poänggivande momenten men inte tar några poäng är aktiva nollpoängare.

– Det är inte möjligt att följa upp hur pass aktiva studenterna är till exempel i den normala undervisningen eftersom det inte lämnar några spår i Ladok. Vi anser också att det varken är kostnadseffektivt eller rimligt för lärosätena att börja registrera allt deltagande, till exempel på frivilliga föreläsningar.