"Ett unikt tillfälle för diskussion"

Vid UKÄ:s årliga konferens för alla rektorer inledde utbildningsminister Jan Björklund med en lägesrapport och berättade om vad regeringen planerar inom högre utbildning.
– Det är unikt och mycket värdefullt att vi alla – minister, statssekreterare, rektorer och universitetskansler – kan träffas samtidigt, säger Lars Haikola.

UKÄ anordnade årets rektorskonferens den 21-22 januari tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Som vanligt var det näst intill mangrann uppslutning. En tradition sedan länge är att utbildningsminstern deltar och pratar om aktuella frågor inom den svenska högskolan.

– Jan Björklund tog bland annat upp utvärderingssystemet. Hans uppfattning är att lärosätena har en acceptans för resultaten från utvärderingarna, att det oftast stämmer överens med deras egen bild av utbildningen. Däremot menade Björklund att det fortfarande finns en ideologisk kritik mot systemet och det är viktigt att det nya utvärderingssystemet, som nu är under utveckling, blir accepterat inom sektorn. Han betonade att det nya systemet fortsatt ska fokusera på studenternas resultat, säger universitetskansler Lars Haikola.

Jan Björklund gav också besked om att problematiken kring avgifter för Erasmus Mundus ska ses över.

– Universitetskanslersämbetet har påpekat att den svenska lagstiftningen orsakar problem för svenska universitet och högskolor att delta i internationella utbyten. På det sätt som samarbetena är utformade är det svårt för lärosätena att erbjuda avgiftsfri utbildning. Det är glädjande att detta nu rättas till.

– Ministern pratade även om ett uppdrag som UKÄ precis har fått. Det handlar om att vi ska granska kvaliteten på VFU:n (verksamhetsförlagd utbildning) inom lärarutbildningen. Vi kommer att granska lärarutbildningen under 2015 i det ordinarie utvärderingssystemet, men vi ska alltså som ett särskilt uppdrag titta närmare på VFU:n.

Fokus på dimensionering

Jan Björklund berättade också att en statlig utredning ska tillsättas för att se över dimensioneringen av högskolans utbildningar utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Även i UKÄ:s regleringsbrev för 2014 finns ett uppdrag om att följa upp hur universiteten och högskolorna dimensionerar sina utbildningar.

– Vi ska kartlägga vilka underlag som lärosätena använder och se över vilka samarbeten som finns mellan lärosätena och andra myndigheter. Vi ska även föreslå eventuella förbättringsåtgärder.

Frågan om dimensionering präglade hela konferensen. Temat i år handlade nämligen om hur omfattande den högre utbildningen ska vara.

– Vi diskuterade vilka och vems behov högskolan ska möta. Det här är inga lätta frågor vilket blev tydligt i våra diskussioner. Agneta Bladhs förslag om att tvååriga högskoleutbildningar istället bör tillhöra yrkeshögskolan pratades det mycket om. Vi var överens om värdet av att behålla möjligheterna till ett livslångt lärande. Det ska vara enkelt att komma tillbaka till högskolan.

– Vi pratade också om vikten av examina. Både arbetsgivare och lärosäten har ett gemensamt intresse för att utbildningarna faktiskt fullgörs med en examen, menar Lars Haikola.