"Sveriges civilingenjörsutbildningar är högklassiga"

Folke Snickars, professor emeritus vid KTH, har god överblick över hela teknikområdet. Han har varit ordförande för en av bedömargrupperna i utvärderingen av teknik- och ingenjörsutbildningar som offentliggjordes den 29 oktober 2013.

– Det har varit en mycket stor kollegial insats. Det har samtidigt varit en utmaning att hålla samman en så stor utvärdering av 364 utbildningar. Vi har lagt ner mycket tid på att säkerställa att resultatet blir likvärdigt, säger Folke Snickars.

Utbildningar som har förnyats och anpassats enligt den nya högskoleförordningens mål kommer bäst ut i utvärderingen.

Utvärderingen av teknik- och ingenjörsutbildningar är den största som genomförts så här långt. På grund av den stora mängden utbildningar har utvärderingen delats in i sex olika kluster. Folke Snickars, professor emeritus i regional planering vid KTH och tidigare dekanus, har varit ordförande i bedömargruppen för utbildningar inom klustret samhällsbyggnad.

– Den tredjedel som får bristande kvalitet är framför allt utbildningar på grundnivå. Det är för många. Men de flesta utbildningar har dock bara brustit på någon enstaka punkt. Ingenjörsutbildningarna klarar sig bättre än de generella examina. Det är tydligt att kandidat-, magister- och masterutbildningarna inom teknikområdet inte fått någon stark ställning efter Bolognaprocessen. Yrkesutbildningarna dominerar fortfarande.

Utbildningar som har förnyats och anpassats enligt den nya högskoleförordningens mål kommer bäst ut i utvärderingen.

– De som har varit tidigt ute med detta får också det högsta omdömet i utvärderingen. Man kan tro att det främst är stora traditionella lärosäten som har varit framgångsrika med ett sådant arbete, men även många utbildningar på de mindre högskolorna har kommit långt, säger Folke Snickars.

Examensarbetet bör vara utbildningsnära

– De lärosäten som varit noggranna med inriktningen och ämnet på studenternas examensarbeten har också klarat sig bättre. Vi har sett att många arbeten handlar om något som inte ligger tillräckligt nära utbildningens fokus. Dessa utbildningar har också fått "bristande kvalitet". Vi har även sett att den vetenskapliga anknytningen brister i många fall.

Att civilingenjörsutbildningen sticker ut med flest positiva omdömen är inte överraskande, enligt Folke Snickars. Han är snarare förvånad över att inte ännu fler fick det högsta omdömet.

– Jag trodde faktiskt att fler civilingenjörsutbildningar skulle få "mycket hög kvalitet". Sveriges civilingenjörsutbildningar är högklassiga.

– Högskoleingenjörsutbildningen har större problem. Jag tycker att det finns en oklarhet mellan högskoleingenjörsexamen och till exempel kandidatexamen. Det blir allt vanligare att lärosätena ger dubbla examina. En student kan alltså få ut två eller tre examina utifrån ett och samma examensarbete, till exempel både en högskoleingenjörs- och kandidatexamen. Det är rörigt och ett otydligt tänk. Utbildningarna är sällan anpassade för att uppfylla de båda examinas olika mål.

Bidrar gärna när systemet görs om

Folke Snickars roll som ordförande har framför allt handlat om att leda arbetet i bedömargruppen och hålla i pennan när det gäller olika texter.

– Jag har även ingått i en koordineringsgrupp tillsammans med ordförandena från de andra klustren. Syftet med den gruppen var att se till att granskningen går till på samma sätt oavsett vilket kluster utbildningen ingått i. Likvärdigheten har varit mycket viktig. Jag valde även att själv läsa många examensarbeten och självvärderingar. Att bli väl insatt är viktigt för mig och det underlättar om jag vill göra fortsatta analyser av resultatet.

Folke Snickars betonar att utvärderingen verkligen är kollegialt förankrad.
– Det har varit över 200 bedömare och experter som är verksamma inom teknikområdet. Trots att vi har varit så många har vi hållit ihop arbetet mycket bra. När utvärderingssystemet ska göras om kan vi bidra med mycket. Vi har ju fått med oss en unik mängd erfarenheter efter att ha granskat nästan 5 000 examensarbeten, läst en försvarlig mängd självvärderingar och intervjuat alla lärosäten.