Tillsynsbesöken har kommit igång

UKÄ:s juridiska avdelning har ändrat metoden för tillsynsbesök för att arbetet ska bli mer effektivt och flexibelt. Det första tillsynsbesöket enligt den nya metoden ägde rum den 7 maj 2013.

– Södertörns högskola var först ut. I slutet av maj besöker vi Högskolan Dalarna och Gymnastik- och idrottshögskolan, säger verksjuristen Caroline Cruz.

Syftet med tillsynsbesöken är att granska att universiteten och högskolorna följer de lagar och regler som gäller.

– Ett annat syfte är att våra besök och rapporter ska stimulera högskolorna till att se över den egna verksamheten och göra egna kontroller av rutiner och dokument, menar Caroline Cruz, verksjurist på UKÄ och en av projektledarna för tillsynsbesöken.

Antalet frågor som ställs vid besöken har blivit färre med den nya metoden. Nu utgår man från endast sex frågor.

– Nu har frågorna större fokus på studenternas rättssäkerhet. Tidigare fanns frågor som tangerade andra tillsynsmyndigheters ansvarsområden. Utöver de 6 frågor som vi ställer vid alla tillsynsbesök under 2013 får varje högskola även specifika frågor. Vi kan till exempel ha fått en indikation på något genom vår egen tillsynsverksamhet som kan vara särskilt aktuellt för en viss högskola.

Verkligheten på plats kan skilja sig från den bild vi fått av de handlingar högskolan skickat inför besöken.

Frågorna som tas upp vid alla besök handlar bland annat om handläggningstider för examensbevis, hantering av tillgodoräknande av utbildning och yrkesverksamhet, begränsningar av antalet prov- och praktiktillfällen, möjligheter till omtentamen samt hur uppföljningen av individuella studieplaner för doktorander fungerar.

– Det är värdefullare att vara på plats på högskolorna än att bara granska deras verksamhet på kammaren. Verkligheten på plats kan skilja sig från den bild vi fått av de handlingar högskolan skickat inför besöken, säger Caroline Cruz.

6 lärosäten får tillsynsbesök 2013

Under 2013 ska 6 lärosäten besökas. Det är dubbelt så många jämfört med tidigare år.

– Den nya modellen innebär att vi blir mer effektiva, bland annat för att vi granskar färre områden. Vi är även färre jurister som åker ut. Själva besöken ser också annorlunda ut. Tidigare följde chefsjuristen med och vi träffade rektorn, men nu lägger vi mer tid på granskning av handlingar. Vi träffar dock de personer som är insatta i och ansvarar för de studenträttsliga områden vi granskar.

En annan förändring är att det tas fler stickprov, till exempel när det gäller examensbevis och individuella studieplaner. Antalet stickprov beror på högskolans storlek.

– Fler stickprov ger oss en rättvisare bild över hur verksamheten fungerar och om den information vi får från högskolan stämmer.

Resultatet från varje tillsynsbesök sammanställs i en rapport. En strävan är att den ska vara klar inom tre månader. De första rapporterna, från besöken på Södertörns högskola, Högskolan Dalarna och Gymnastik- och idrottshögskolan, kommer dock i september eftersom sommaren kommer emellan.

– Vi ser även över hur de nya rapporterna ska struktureras och hur de kan bli mer tillgängliga. Vi vill att det ska vara enkelt att ta till sig resultaten, säger Caroline Cruz.