"Mitt förslag leder till ökad kvalitet"

Replik: Sverige kommer att få ett starkare system för att granska kvaliteten i högre utbildning med mitt förslag till utvärderingssystem. Artikelförfattarna Tobias Hägerland och Alexander Maurits är inte insatta i frågan när de i en debattartikel den 2 december hävdar motsatsen.

Den utredning jag genomfört för utbildningsdepartementets räkning har inte blivit offentlig ännu, så artikelförfattarna kan inte ha läst vad jag föreslår – vilket märks i artikeln.

Mitt förslag innebär inte att lärosätena ska betygsätta sig själva eller att Universitetskanlerämbetets (UKÄ:s) roll inskränks. Förslaget skiljer sig också i flera delar från det som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Det harmoniserar med den europeiska nivån och ligger helt i linje med hur kvalitetssäkringsarbete bedrivs i de länder vi vill jämföra oss med, exempelvis England, Holland och Danmark.

Till skillnad från hur granskningarna bedrivs nu, så kommer alla utbildningar inom högskolan att kunna granskas, enligt mitt förslag.

Det innebär också en större flexibilitet så att hänsyn kan tas till olika utbildningars profiler och karaktärer, exempelvis tvärvetenskapliga-, konstnärliga- och yrkesutbildningar. Med ett system som kan anpassas till förutsättningarna för varje utbildning så kommer också utvärderingen att kunna bli mer rättvisande. En annan förändring är att studenterna och arbetsmarknadens behov kommer att få en mer framträdande roll.

I motsats till vad artikelförfattarna påstår så innebär mitt förslag att UKÄ kommer att bibehålla ett kraftfullt inflytande på kvaliteten på högre utbildning i Sverige. Det system jag föreslår består av två delar, där den ena delen bygger på att lärosätena ska ta större ansvar för sitt kvalitetssäkringsarbete med hjälp av extern bedömning.

UKÄ kommer att granska att lärosätenas system kan säkra att kvaliteten är så hög att studenterna når examensmålen.

Den andra delen i förslaget utgörs av att UKÄ även fortsättningsvis granskar utbildningar. Här kommer fokus att ligga på resultatet av utbildningarna men även förutsättningar och processer för att bedriva utbildningen föreslås ingå.

Jag är övertygad om att det förslag jag tagit fram, om det blir verklighet, kommer att bli mer kvalitetsdrivande än nuvarande system, samtidigt som det kontrollerar att högre utbildning håller högsta möjliga kvalitet. Samhället, arbetsmarknaden, universitet och högskolor och inte minst studenterna ska vara trygga med att svensk högre utbildning håller hög nivå.

Av Harriet Wallberg, regeringens utredare av ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning och universitetskansler

Denna debattartikel av Harriet Wallberg infördes som en replik på SvD Brännpunkt den 6 december 2014.