Vägledningar och mallar

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör. Det finns också mallar för självvärderingar och ansökningsmallar för ansökan om prövning av examenstillstånd.

Vägledningar

Vägledningarna riktar sig till universiteten och högskolorna. Där finns alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver självvärderingarna. Det finns också en vägledning för att ansöka om examenstillstånd och en vägledning för omprövning av beslut. För våra tematiska utvärderingar tas det fram en specifik vägledning för varje utvärdering.

Mallar

Här kan ditt lärosäte ladda ner respektive mall för självvärdering. Här finns också ansökningsmallar för ansökan om examenstillstånd.

Ett av underlagen som UKÄ använder vid sina granskningar är universitetets eller högskolans självvärdering. I självvärderingen ska lärosätet med konkreta exempel beskriva och motivera utifrån de olika bedömningsgrunderna. Instruktioner om hur mallarna ska användas finns i respektive vägledning.

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete


Granskning av lärosätenas kvalitetssäkring avseende forskning

Utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå

Självvärderingsmallarna för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå ser olika ut beroende på vilken utbildning det gäller. Dessa mallar kan lärosätet hämta i UKÄ Direkt inför granskningen.

Utbildningar som fått omdömet ifrågasatt kvalitet i en utbildningsutvärdering följs upp. Vid uppföljningen används åtgärdsredovisningsmallar. Även dessa ser olika ut beroende på utbildning och hämtas i UKÄ Direkt eller här nedan.

De lärosäten som fått ifrågasatt kvalitet i en yrkeslärarutbildning ska skicka in en åtgärdsredovisning till UKÄ senaste den 23 februari 2022.


Utbildningsutvärdering på forskarnivå

Tematisk utvärdering av hållbar utveckling

Ansökan om examenstillstånd

Observera att ansökningsmallen ska skickas in efter att lärosätet har gjort en webbanmälan.

Läs mer om processen för att ansöka om examenstillstånd

Engelska översättningar