Utvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningar

Utvärderingen av ett urval specialistsjuksköterskeutbildningar startade våren 2022.

Alla 25 lärosäten som ger specialistsjukskötersekutbildning ingår i utbildningsutvärderingen som avgränsas till att omfatta specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, ambulanssjukvård respektive psykiatrisk vård. Enligt SCB – Trender och Prognoser 2020. Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2035 utpekas bland annat dessa tre inriktningar som bristyrken under hela prognosperioden. För de lärosäten som ger alla tre inriktningar kommer inriktning mot distriktssköterska att undantas från utvärdering för att inte arbetsbelastningen för lärosätena ska bli alltför betungande.

Den 18:e mars 2022 hade Universitetskanslersämbetet upptaktsmöte med berörda lärosäten inom utvärderingen.

Bilder från upptaktsmötet (pdf). Pdf, 2 MB.