Utvärdering av vårdutbildningar

I enlighet med UKÄ:s tidsplan för det nationella kvalitetssäkringssystemet kommer utvärderingar av sjuksköterskeutbildningar och specialistsjuksköterskeutbildningar att genomföras under 2021-2022.

Utvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningar

Utvärderingen av ett urval specialistsjuksköterskeutbildningar kommer att starta våren 2022. Utvärderingen kommer följa den vägledning som finns för utbildningsutvärderingar. UKÄ har valt ut tre inriktningar som ska ingå i utvärderingen. Bedömargruppen kommer under februari 2022 välja vilka mål som ska granskas. Förslag på mål skickas på delning till lärosätena innan upptakten. Beslut om valda examensmål fattas efter upptakten som äger rum fredagen den 18 mars 2022.

Läs mer om utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningar.

Utvärdering av sjuksköterskeutbildningar

UKÄ har beslutat att utvärderingen av sjuksköterskeutbildningar inte kommer genomföras som en ordinarie utbildningsutvärdering utifrån den vägledning som finns för utbildningsutvärderingar. Att utvärderingen inte genomförs enligt ordinarie vägledning har sin grund i de positiva resultaten av den utvärdering av sjuksköterskeexamen som genomfördes 2014 men där bedömargruppen samtidigt uppmärksammade ett antal utmaningar kopplade till just de verksamhetsintegrerade momenten i utbildningen. Utärderingen genomförs istället som en tematisk utvärdering.

Läs mer om utvärderingen av sjuksköterskeutbildningar.

Kontakt:

Lisa Jämtsved Lundmark, gruppchef utvärderingsavdelningen

Anna-Karin Malla, projektledare för metodutvecklingsarbetet för utvärdering av sjuksköterskeutbildningar

Kristina Sundberg, projektledare för den tematiska utvärderingen av sjuksköterskeutbildningar

Charlotte Ejsing, projektledare för utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningar