Frågor och svar om utvärdering av forskarutbildningar

På denna sida finns en lista på vanliga frågor som kom upp på det webbsända mötet den 15 november och upptaktsmöten 9-16 december 2016. Lärosäten ska kontakta respektive projektledare på UKÄ för specifika frågor angående utvärderingen som startar 2017.

Självvärdering

Kan vi skriva självvärderingen och genomföra intervjun på engelska?

Ja. Om lärosätet föredrar att skriva självvärdering på engelska går det bra. Om det finns deltagare under intervjun som vill svara på engelska går det bra, men intervjun kommer i huvudsak att genomföras på svenska.

Tabeller

Om vi har doktorander som varit inaktiva i två år eller mer, ska dessa ingå i studien eller kan vi sålla bort dem vid inrapporteringen över aktiva doktorander? Gamla doktorander, kanske antagna på 80-talet, som rapporterar in kanske en procent aktivitet varje termin – ska de tas med i utvärderingen?

Redogör i tabell 1a för samtliga antagna doktorander under höstterminen 2016. Lista inte doktorander som antagits längre tillbaka i tiden än 15 år det vill säga tidigare än ht 2001. Här anges samtliga doktorander som inte har uppehåll inlagt i sina studier.

Vilka doktorander ska listas i tabell 1a respektive listan för slumpning av doktoranderna?

I tabell 1a listas samtliga antagna/registrerade doktorander under höstterminen 2016. Lista inte doktorander som antagits längre tillbaka i tiden än 15 år det vill säga tidigare än ht 2001. Här listas även de doktorander som inte har någon individuell studieplan (ISP). I excelmallen för slumpning av individuella studieplaner i UKÄ Direkt listas samtliga antagna/registrerade doktorander under höstterminen 2016 som har individuella studieplaner.

Vad betyder giltigt uppehåll? Varför ska föräldralediga doktorander tas bort?

För giltigt uppehåll se HL 6 kap. 29§. Vi vill veta aktiviteten vid mättillfället. Ni kan ta upp doktorander som har giltiga skäl för uppehåll i ett resonemang i självvärderingen. De ska dock inte listas i tabellen.

Vad menas med Aktivitetsgrad i forskarutbildningen under höstterminen 2016 (procent)?

Använd de siffror ni rapporterar in till SCB två gånger per år (aktivitet minus institutionstjänstgöring).

Är det de som är inskrivna av doktoranderna som ska granskas? Doktorander som skrivs in höstterminen 2016 ska de ingå?

Ja, även de som skrevs in höstterminen 2016 ska ingå.

Vi ska redovisa doktorander på utbildningen. Hur är det med våra doktorander som är vid andra lärosäten eller ute i industrin. Och innefattar det också doktorander som har utlandsvistelse på till exempel två år?

Om doktorander är vid till exempel Stanford några år ska de beskrivas eftersom lärosätet är ansvariga för dessa doktorander. Detta gäller även doktorander som är vid andra lärosäten i Sverige eller industridoktorander, som det egna lärosätet fortfarande ansvarar för att de når examensmålen.

Inom vissa ämnen tar de med doktorsexamen även lic. Det borde finnas två kolumner (lic och doc) i tabell 1b.

I kolumnen ”År för examination” skriver ni om det rör en lic eller doktor, till exempel 2008 (lic), 2012 (dok). En person kan alltså förekomma i tabellen två gånger. En doktorand som finns listad i tabell 1a kan också finnas med i tabell 1b med sin lic.

Om handledaren inte är på lärosätet utan är anställd vid ett annat lärosäte – hur skriver man det i tabellen? Tillsvidareanställning vid lärosätet, gäller det endast vid det aktuella lärosätet? Vi har exempelvis bihandledare som är anställd vid ett annat lärosäte.

Skriv då nej och sedan parentes, exempelvis (Linköpings universitet).

Hur lång ska listan över personer/medarbetare som har betydelse för doktorandernas utbildning och lärande vara (tabell 3)?

Tabell 3 använder ni i de fall ni inte bedömer att tabell 2 är representativ avseende exempelvis forskarutbildningsmiljöns djup och bredd.

Det kan exempelvis handla om övriga forskare och postdoktorer som inte handleder egna doktorander, men som ändå är av betydelse för forskarutbildningsmiljön.

Ange tydligt hur den kompetens dessa forskare har kommer doktoranderna till godo. Förklara på vilket sätt dessa forskare utgör en del av forskarutbildningsmiljön.

De mer ”perifera” medarbetarnas insatser kan ni beskriva i själva självvärderingstexten, de behöver inte listas.

Varför ska vi fylla i forskningsämne istället för forskarutbildningsämne i tabell 1?

Doktoranderna är registrerade på forskningsämne i Ladok.

Vad avses med Forskningsämne i tabell 2 och 3?

Ange forskningsämne inom vilket handledaren har sin anställning.

Förtydligande från UKÄ vad gäller tabell 2 och 3, Anställning*:

Här kan ni även skriva om personen är docentmeriterad, även om detta inte är en anställningsform. Ange till exempel ”lektor (docent)”.

Information som inte får plats i tabellerna?

Övrig information kan läggas i fotnoter.

När är deadline för att ladda upp ASP, ISP, tabeller och publikationslistor?

Alla underlag har samma inlämningsdatum. Se deadline för självvärderingen.

Allmänna studieplaner

Vilken version av den allmänna studieplanen (ASP) ska skickas in till UKÄ? Ska även äldre versioner av ASP skickas in? Till exempel om en doktorand är antagen på en allmän studieplan som har uppdaterats/reviderats vid ett flertal tillfällen sedan antagningen och att doktorandens individuella studieplan (ISP) inte har uppdaterats mot den senast reviderade versionen av ASP:en.

Det är den senaste versionen av ASP:en som ska skickas in till UKÄ. Markera i listan över antagna doktorander (tabell 1a) de doktorander som inte gått över till den senast reviderade versionen av ASP:en.

När är deadline för att ladda upp ASP, ISP, tabeller och publikationslistor?

Alla underlag har samma inlämningsdatum. Se deadline för självvärderingen.

Individuella studieplaner

Individuella studieplaner – ska alla terminers version av ISP:en skickas in, eller bara ISP:en för HT 16? Vid lärosätet fastställs en ny ISP varje år för varje doktorand. Innebär detta att vi ska rapportera alla doktorander som kan bli aktuella (låt säga 20 st)?

Ladda upp listan med alla doktorander som är aktuella för utvärderingen. Efter slumpningen laddar ni upp ALLA ispar i ett dokument för varje doktorand som slumpats fram. Sammanfoga alla individuella studieplaner för respektive doktorand till ett dokument.

Om den individuella studieplanen för HT16 innehåller all information ifrån föregående terminer så laddas endast den upp.

Om det finns färre än 16 antagna doktorander ska då samtliga ISP skickas in/redogöras för?

Ja.

Antal 16 st? Vi har 140 doktorander, inte säkert slumpningen reflekterar den typiske doktoranden!

Gör slumpningen så snart som möjligt så att ni kan förhålla er till urvalet doktorander när ni skriver självvärderingen. Ni kan kommentera där.

När är deadline för att ladda upp ASP, ISP, tabeller och publikationslistor?

Alla underlag har samma inlämningsdatum. Se deadline för självvärderingen.

Publikationslistor

Varför ska vi inte bifoga publikationslistor för alla disputerade doktorander under de senaste fem åren?

Det blir ett för omfattande material att hantera.

Gällande tabellbilagor och publikationslistor; mellan vilka år åsyftas de senaste fem åren, är det från 2017 och bakåt?

2016-2012 (om något publiceras 2017 innan deadline för självvärderingen kan ni lägga till det också).

Ska konferensbidrag ingå i publikationslistan som verk?

Även konferensbidrag kan ingå i publikationslistorna för doktorander.

Ska verkligen gamla doktoranders publikationer – det vill säga doktorander som inte varit aktiva på åtskilliga år – ingå i publikationslistan?

I de fall doktoranderna varit inaktiva i fem år eller mer behöver dessa doktoranders publikationer inte tas med i listan.

När är deadline för att ladda upp ASP, ISP, tabeller och publikationslistor?

Alla underlag har samma inlämningsdatum. Se deadline för självvärderingen.

Intervju

Kan vi skriva självvärderingen och genomföra intervjun på engelska?

Ja. Om lärosätet föredrar att skriva självvärdering på engelska går det bra. Om det finns deltagare under intervjun som vill svara på engelska går det bra, men intervjun kommer i huvudsak att genomföras på svenska.

Vägledning

Kommer vägledningen att översättas till engelska?

Ja. UKÄ:s ambition är att översättningen ska vara klar innan årsskiftet.

Vad menas egentligen med Forskarutbildningsämnets koppling till vetenskaplig/konstnärlig grund och beprövad erfarenhet?

Bedömningsgrunden ”Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den vetenskapliga/konstnärliga grunden och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat” fokuserar på hur ni avgränsar forskarutbildningsämnet.

Beskriv ämnets innehåll och hur det förhåller sig till aktuell forskning vid lärosätet. Även om detta kan ses som självklart när det gäller utbildning på forskarnivå är det viktigt att ni argumenterar för de avgränsningar och de val ni har gjort, såväl för bredd som djup.

Gäller jämställdhetsperspektiv enbart doktorander och inte handledare? Har jag noterat rätt att vi inte ska ha med jämlikhetsperspektiv?

Jämställdhetsperspektivet gäller hela utbildningen, både doktorander och handledare. Vi kommer inte att utvärdera jämlikhetsperspektivet.

Vilka ingår i den kollegiala granskningen av lärosätets definition av forskarutbildningsämnet?

Det är bedömargruppen som avses.

Vilken information efterfrågar UKÄ avseende Arbetslivets perspektiv, närmare bestämt: ”På vilket sätt ansvarig för utbildningen inhämtar sådan information som är relevant för utbildningens kvalitetssäkring och utveckling avseende dess användbarhet och förberedelse för arbetslivet och olika karriärvägar, både i Sverige och utomlands.”

Det kan exempelvis handla om att beskriva hur kontakten med det omgivande samhället ser ut och hur detta kommer berörd utbildning till del. Det kan också exempelvis handla om hur och på vilket sätt utbildningen följer utvecklingen i samhället, inom utbildningens område och hur man samlar in uppgifter om avnämare.

Vilken information efterfrågar UKÄ avseende aspekten Personal närmare bestämt ”Handledarnas och lärarnas möjlighet att följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för deras handledning och undervisning”.

Texten är hämtad från högskolelagen (1992:1434), 3 kap. 1 §: I en lärares arbetsuppgifter får det ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan (SFS 2013:119). UKÄ har inte gjort någon egen tolkning av lagtexten.

Utveckla jämställdhet

Om ni är JiM-myndighet ska det finnas ett tänk runt detta. Övriga lärosäten kan ev. behöva tänka nytt. Kan till exempel handla om vilka som deltar när man skriver forskningsansökningar, hur ser det ut när ni jobbar med företag/samhället? Hur ser kurserna ut och vilken litteratur ingår.

Sexårscykeln

Vilka ämnen kommer att utvärderas under vilka år? Finns det ämnen som inte kommer att utvärderas under den första 6-årscykeln?

Tidsplanen för granskningar 2017-2020

Det är endast ett urval av forskningsämnen som utvärderas.