Utvärdering av forskarutbildningar

UKÄ har mellan 2017 och 2022 utvärderat drygt 150 forskarutbildningar.

Så går granskningen till

Vi har granskat drygt 150 forskarutbildningar fram till 2022. Utvärderingarna följer samma process som när utbildningar på grundnivå och avancerad nivå utvärderas. En skillnad är att ett slumpmässigt urval individuella studieplaner för doktorander granskas. För utbildningar på grundnivå och avancerad nivå granskas istället studenternas självständiga arbeten.

Vi har utvärderat 20 forskningsämnen inom fem forskningsämnesområden:

Naturvetenskap:

Datavetenskap (datalogi)
Analytisk kemi
Fysikalisk kemi
Organisk kemi

Teknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Textil-, gummi och polymermaterial
Energisystem

Lantbruksveteskap

Medicinsk biovetenskap

Samhällsvetenskap

Psykologi
Tillämpad psykologi
Nationalekonomi
Pedagogik

Humaniora

Historia
Etik
Religionshistoria
Litteraturvetenskap
Musik
Design
Arkitektur
Konstvetenskap

Vägledning för universitet och högskolor för utvärdering av utbilding på forskarnivå

UKÄ har tagit fram en vägledning för lärosätena och bedömarna som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Resultat från utvärderingarna på forskarnivå

I Högskolekollen publiceras resultaten från utvärderingarna.

Till Högskolekollen