Hur går utbildningsutvärderingen till?

Tyngdpunkten i utvärderingen ligger på faktiska förhållanden och resultat. Det vill säga att utbildningen uppfyller alla krav som finns i lag och förordning.

Utbildningen ska också följa principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Så här går granskningen till

  1. Lärosätet lämnar sina underlag till oss
  2. En bedömargrupp intervjuar representanter på lärosätet
  3. Vi lämnar ett preliminärt yttrande
  4. Lärosätet får läsa yttrandet och kommentera eventuella sakfel
  5. Vi lämnar ett beslut om utbildningen får hög kvalitet, ifrågasatt kvalitet eller ett indraget examenstillstånd.

Underlag

En oberoende bedömargrupp utgår från dessa underlag i sin bedömning:

  • Självvärdering: Lärosätet skriver en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur de på ett systematiskt sätt säkerställer och följer upp den granskade utbildningens kvalitet. Lärosätet ska utgå från UKÄ:s bedömningsgrunder.
  • Självständiga arbeten: Lärosätet ska skicka in ett antal av studenternas självständiga arbeten som är slumpvis utvalda. Om det är en granskning av en forskarutbildning bedöms ett urval individuella studieplaner för doktorander istället.
  • Intervjuer: För att få en kompletterande bild gör bedömargruppen intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen samt studenter och doktorander.

Övriga underlag

Det kan röra sig om nationell statistik som belyser lärosätet i ett nationellt perspektiv, till exempel uppgifter som visar hur snabbt studenterna tar examen eller hur snabbt de får jobb. Det kan också vara underlag från vår juridiska tillsyn, examenstillståndsprövningar eller tidigare utbildningsutvärderingar.

Bedömargruppens arbete

Bedömargruppen skriver ett yttrande utifrån bedömningsgrunderna som blir ett underlag för UKÄ:s beslut. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut. När granskningen är klar får lärosätet antingen omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. 

Uppföljning

De utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet i granskningen har ett år på sig efter beslutsdatum att lämna in en redovisning av vidtagna åtgärder. Ett lärosäte med en ifrågasatt utbildning kan också välja att lägga ned utbildningen innan UKÄ:s uppföljning startar.

Läs mer på sidan Uppföljning.