Resultat från dialog med lärosäten

Inom denna tematiska utvärdering har vi ordnat tre digitala workshoppar under våren för studenter, lärosätesrepresentanter och regionala/kommunala aktörer från alla sjuksköterskeutbildningar i Sverige.

Syftet var att diskutera vad som är viktigt att granska och skapa ett erfarenhetsutbyte kring i den kommande utvärderingen för att utvärderingen ska vara till mesta möjliga nytta i lärosätenas kvalitetsarbete med utbildningarna. Totalt deltog 100 personer från 25 sjuksköterskeutbildningar.

Ta del av material från workshopparna

Varje workshop bestod av tre arbetspass med en fråga i varje pass. Här sammanfattar vi svaren från de tre frågeställningarna. För fullständig presentation, har du en länk till underlaget efter varje sammanfattning.

Arbetspass 1: Vilka är de största utmaningarna för studenterna att uppnå examensmålen för färdighet och förmåga?

Frågan besvarades enskilt i Mentimeter. Den övervägande delen av svaren handlade om att förutsättningarna för att organisera kliniska placeringar brister. En mindre andel av svaren handlade om frågor kring hur utbildningen kan utformas och genomföras på bästa sätt så att studenterna får den färdighet och förmåga som de behöver, men också hur färdigheten och förmågan examineras och säkerställs.

Ett urval av de inkomna svaren ser du här nedan.

Se alla de inkomna svaren sammanställda i excel. Excel, 38.8 kB.

Frågeställning: Vilka är de största utmaningarna?

Utifrån förutsättningar

 • brist på tillräckligt antal kliniska placeringar
 • brist på handledare med lång yrkeserfarenhet och handledarutbildning
 • svårt skapa en lärande miljö under den kliniska placeringen
 • svårt organisera samarbete mellan högskola och vård
 • en ansträngd och föränderlig vård, där vård i kommunal regi behöver ingå
 • många lärare (professorer och docenter) går snart i pension
 • ökande behov av stöd till studenterna pga. lägre antagningspoäng och sämre förkunskaper
 • svårt uppnå EU-rättens krav på antal kliniska studietimmar eftersom simulering inte räknas

Utifrån utformning och genomförande

 • svårt göra examensmålen begripliga för studenter och handledare
 • svårt konkretisera lärandeaktiviteter i förhållande till lärandemål och examensmål
 • svag koppling mellan teori och praktik
 • för lite förberedelse så studenten har rimliga färdigheter inför klinisk placering
 • praktiska moment kan vara svåra att bedöma
 • svårt hitta former för likvärdig rättssäker bedömning
 • utmaning att hänga med i utvecklingen med informatik, e-hälsa etc.

Utifrån pandemin

 • ännu större utmaning under pandemin att få ut alla studenter i klinisk placering
 • distansstudier och hemtenta är problematiskt
 • problematiskt att inte kunna ha kliniskt träningscenter öppet

Arbetspass 2: Vilka är utmaningar och förbättringsområden i ert arbete med färdighet & förmåga? Vilka mål speglar dessa?

Under det andra arbetspasset arbetade deltagarna i grupper indelade efter sin roll vid lärosätet/regionen/kommunen. På så vis träffades till exempel studenter från olika lärosäten och regioner och kunde diskutera sinsemellan.

Frågor som diskuterades under arbetspasset var vilka utmaningar och förbättringsområden som gruppen såg i arbetet med färdighet och förmåga, och utifrån det vilka examensmål eller delar av mål, som bäst speglar dessa utmaningar. Efter gruppdiskussionen fick alla grupper berätta kort om vad de lyft i sin grupp. Det var stor överensstämmelse i de tre workshopparna om vilka examensmål och teman som lyftes mest, se grönfärgade målen i sammanställningen (länk nedan).

De examensmål som lyftes flest gånger ser du här nedan.

Se en sammanställning av val av examensmål. Powerpoint, 131.9 kB.

Se kommentarer till val av examensmål här. Pdf, 1013.7 kB.

Frågeställning: Vilka utmaningar och förbättringsområden ser ni i ert arbete med färdighet och förmåga? Vilka mål speglar dessa?

 • Det mål som omnämndes av flest grupper var examensmålet om att studenten självständigt och i samverkan med patienten och närstående ska identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling. Detta mål sågs som något av ett kärnområde för utbildningen och flera ansåg att var särskilt viktigt att skapa erfarenhetsutbyte kring det.
 • Målet om samverkan med andra yrkesgrupper lyftes av många grupper som ett exempel där det både kan vara svårt att skapa bra förutsättningar för studenterna och där lärosäten också hade olika lösningar för detta som skulle vara bra att skapa erfarenhetsutbyte kring.

Övrigt som nämndes var vikten av att skapa goda förutsättningar för VFU (verksamhetsförlagd utbildning), handledarutbildning, bedömning av VFU och andra praktiska kliniska moment, liksom vikten av att lärosäten och regioner/kommuner/klinisk verksamhet samverkar för att studenter ska få bästa möjliga förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen både i fråga om praktiska som teoretiska moment. Att examensmålen och de lärandemål som studenten ska uppnå i varje kurs behöver vara tydliga för alla inblandade under exempelvis VFU var också en aspekt som lyftes i flera grupper.

Arbetspass 3: Hur jobbar ni med valda examensmål? Vad vill ni lära från andra lärosäten?

Under arbetspass 3 arbetade deltagarna tillsammans med kollegor med olika funktioner kopplade till det egna lärosätet: ledning, lärare, studenter och vårdaktörer. Gruppuppgiften var att utgå från de examensmål - kopplade till kunskapsformen färdighet och förmåga - som man enats kring i arbetspass 2. Därefter diskuterades:

 • Hur man på lärosätet idag jobbar med examensmålen
 • Vad man vill lära sig från andra lärosäten om hur man arbetar med examenmålen

Grupperna fick därefter möjlighet att i helgrupp berätta för varandra om goda exempel och frågor som man gärna skulle vilja lära sig mer om från kollegor på andra lärosäten.

Under de tre workshopparna utkristalliserades flera frågeområden som lärosätena vill lära sig mer om från varandra och arbeta vidare med.

Nedan ser du ett urval av det som kom fram under gruppdiskussionerna.

Se en komplett sammanställning här. Pdf, 595.2 kB.

Frågeställning: Vanligaste förekommande områden med specifika frågeställningar att arbeta vidare med

Bedömningar

 • Vilka bedömningsinstrument fungerar bra?
 • Hur löser man dilemmat med att alla examensmål kopplade till färdighet och förmåga inte alltid täcks in av kliniska placeringar?

Lärandeaktiviteter

 • Hur kan man jobba med strukturerade lärandeaktiviteter under kliniska placeringar?
 • Hur kan man jobba med simulering i förhållande till kliniska placeringar?

Interprofessionellt lärande (IPL)

 • Hur kan man jobba med organisering av IPL under kliniska placeringar?
 • Vilka lärandeaktiviteter kan passa för flera professioner?

Rätt kompetens hos lärare och handledare

 • Hur kan vi stötta handledare och ge förutsättningar så att det blir handledning med hög kvalitet?
 • Hur kan man komma runt problematiken med stor omsättning på vårdpersonal, som påverkar handledarskapet?

Andra exempel på frågeområden som man ville lära sig mer om från andra lärosäten var: samverkan mellan lärosätena och vården samt mellan olika huvudmän för vård, kopplingen mellan teori och praktik, former för kliniska placeringar, sjuksköterskans professionsroll, att arbeta med kompetenser i förhållande till mål, studenternas förkunskaper och progression i lärande.