Metodutveckling

Metodutvecklingsarbetet har avslutats. Nedan ser du en kort summering av arbetet.

  • Vid kvalitetssamordnardagen som genomfördes i april 2020 togs de första stegen i metodutvecklingsarbetet. Här fick UKÄ en första möjlighet att samla in synpunkter från lärosätena på tema och fokus för utvärderingen. Frågor som ställdes var bland annat vilket behov av en nationell utvärdering av sjuksköterskeutbildningen som fanns utifrån kvalitetssamordnarnas perspektiv och vad UKÄs utvärdering särskilt behövde fokusera på för att utveckla kvaliteten i sjuksköterskeutbildningar.Av diskussionerna som följde stod det klart att området VFU sågs som centralt och det uppskattades att UKÄ byggde vidare på det som framkommit i tidigare utvärdering. Det framkom också att utvärderingen behöver ge utrymme för att lärosätena utformar VFU på olika sätt och att praktiska moment också examineras utanför VFU. Att granska examensmål inom kunskapsformen färdighet och förmåga, fokusera på lärande och dialog och definiera VFU brett var några av de synpunkter som lyftes och utgjorde en grund för det metodutvecklingsarbete som sedan följde.
  • Utifrån nomineringar satte UKÄ samman en rådgivande grupp där olika erfarenheter och sakområden finns representerade. Den rådgivande gruppen hade till uppgift att analysera de problem och utmaningar som lärosätena har att arbeta med. Den problemanalys som rådgivande gruppen genomförde var till stor hjälp för att skapa en grundförståelse för den problematik och dess orsaker när det gäller lärosätenas arbete både med kliniska placeringar och hur färdighet och förmåga uppnås i utbildningarna. I nästa steg gav den rådgivande gruppen återkoppling på ett utkast till vägledning för utvärderingen.

Läs mer om den rådgivande gruppens arbete.

  • Under våren 2021 genomförde UKÄ workshoppar för alla lärosäten med sjuksköterskeutbildning. Med 100 deltagare representerade från landets alla utbildningar och regioner/kommuner bearbetades utvärderingens huvudfokus ytterligare. De frågor som deltagarna fick i uppgift att diskutera hade formulerats utefter den problemanalys den rådgivande gruppen genomfört. Uppgiften för lärosätena var att bland annat ringa in vad som är särskilt viktigt att utvärdera inom området färdighet och förmåga och vilka examensmål de såg som särskilt viktiga att skapa erfarenhetsutbyte kring. UKÄ fick in ett stort material och utifrån detta togs en vägledning med utvärderingsfrågor fram.

Läs mer om dialog med lärosäten.

Under juni 2021 kom vi till slutfasen av metodutvecklingsarbetet och vägledningen gick till lärosätena på delning. I slutet av augusti inkom delningssvar samt nomineringar av bedömare till UKÄ. Vägledningen har nu beslutats och upptakt för den tematiska utvärderingen kommer att genomföras 10 november.