Frågor och svar om utvärderingen

Här kan du läsa vanliga frågor som inkommit om utvärderingen samt få svaren på frågorna.

Under arbetet kopplat till den aktuella utvärderingen så har vi under metodutvecklingsfasen försökt att arbeta genom dialog. Vi har också strävat efter att vara så transparenta som möjligt. Detta arbetssätt har exempelvis präglat det goda arbetet som genomförts av utvärderingens rådgivande grupp, under de workshoppar med lärosäten som genomförts under VT-2021 och i samband med den värdefulla återkoppling vi fått i samband med delning av vägledningsutkastet under sommaren 2021. Arbetssättet kommer fortsatt att även prägla själva utvärderingsprocessen som startar i samband med upptakten 10 november.

Hittills har vi fått in ett antal frågor kopplade till utvärderingens innehåll och processer, inte minst i samband med upptakten. Frågorna och dess svar hittar ni nedan. Vi kommer att uppdatera denna sida löpande när nya frågor kommer in, i vår strävan att skapa så bra dialog och transparens som möjligt i utvärderingen. Om du inte hittar svaret på din fråga nedan eller vill ställa en ny fråga, så mejla ansvarig för utvärderingen kristina.sundberg@uka.se

Frågor som rör utvärderingens syfte

Vilket är utvärderingens syfte?

Utvärderingens syfte är att:

  1. a) granska hur lärosätena arbetar med att säkerställa och skapa förutsättningar för att studenterna når examensmålen för färdighet och förmåga
  2. b) identifiera förbättringsområden och styrkor
  3. c) ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter
  4. d) skapa kunskap om vilka resultat som uppnåtts.

Frågor som rör vägledningen

Vad betyder ”säkra kliniska placeringar” i utvärderingsfråga 1 på s. 11 i vägledningen?

”Säkra kliniska placeringar” betyder: hur samarbetar lärosätet med klinisk verksamhet/vårdaktörer för att säkra ett tillräckligt antal kliniska placeringar av god kvalitet och med en samsyn kring placeringarnas innehåll? Vad fungerar och vilka utmaningar står man inför? Se även självvärderingsmallen s. 3.

Vad betyder ”den kliniska delen av utbildningen” i utvärderingsfråga 4 på s. 12 i vägledningen?

”Den kliniska delen av utbildningen” betyder här enbart det som händer på klinik. Indirekt kan detta dock givetvis även påverka aktiviteter på exempelvis KTC och/eller i samband med simuleringar.

Frågor som rör upptakten

Vilket datum genomfördes upptakten?

Upptakten genomfördes 10 november via zoom med ungefär 150 deltagare.

Vilka har bjudits in till upptaktsmötet?

UKÄ har bland annat bjudit in representanter från varje lärosäte, studentkårer och representanter för bedömargruppen. Lärosätena har själva utsett vilka representanter som skulle delta.

Vilket statistiskt material har lärosätena fått från UKÄ inför upptakten?

Statistiken från UKÄ inkluderar uppgifter om antal nybörjare, antal examinerade, söktryck, kvarvaro och examensfrekvens. Information om och definitioner av begrepp i materialet står förklarat i filen. Könsuppdelad statistik finns på riksnivå. Statistiken skickades ut före upptakten och är ett referensmaterial att använda för att skapa dialog i värderingsmötena. Statistik om VFU har inte skickats ut av UKÄ, då myndigheten inte innehar någon sådan statistik.

Frågor som rör bedömargruppen

Hur har UKÄ tillsatt bedömargruppen?

Liksom i övriga utvärderingar som UKÄ genomför har en bedömargrupp tillsatts utifrån nomineringar från lärosätena, SFS och organisationer som representerar arbetslivet.

Hur är bedömargruppen sammansatt?

Bedömargruppen består av 15 bedömare: nio sakkunniga (varav en ordförande och två vice ordföranden), tre arbetslivsföreträdare och tre studentrepresentanter. Bedömarna är rekryterade utifrån att ha lämplig och kompletterande kompetens från olika perspektiv.

Vilken är bedömargruppens roll på värderingsmötet?

Bedömare deltar utifrån sin expertroll i de gemensamma passen och har en faciliterande roll. Detta inkluderar alla tre bedömarkategorier: sakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter.

Vilken är bedömargruppens uppgift?

Bedömarnas uppgift är att granska hur lärosätena arbetar med färdighet och förmåga i sina utbildningar och ge återkoppling till respektive utbildning i form av graderade rekommendationer i ett yttrande. Bedömarna sammanfattar också det nationella läget av lärosätenas arbete med examensmålen för färdighet och förmåga.

Har bedömargruppens sammansättning gått på delning till lärosätena innan den fastslogs?

Ja, bedömargruppens sammansättning har gått på delning under tre veckors tid enligt gängse ordning.

Frågor som rör värderingsmötet

Hur ser värderingsmötets upplägg ut?

Utvärderingen strävar mot att vara så kvalitetsdrivande och utvecklande som möjligt för lärosätena. Detta gäller också för värderingsmötena som ska erbjuda ett tillfälle för lärosätena att mötas, utbyta erfarenheter och påbörja sin självvärdering. Till värderingsmötet bjuder UKÄ in företrädare för varje lärosätes sjuksköterskeutbildning från följande fyra kategorier: ledning, programansvariga/lärare, studenter samt regionala och kommunala vårdaktörer (inklusive VFU-samordnare) – max 3 personer från varje kategori och sammanlagt 12 personer.

Under värderingsmötet värderar företrädarna utbildningen utifrån utvärderingsfrågorna och dokumenterar värderingen i punktform i ett formulär för självvärderingen. Värderingsmötet anordnas för 4-5 lärosäten samtidigt. Förutom arbete lärosätesvis, blir det tillfälle till erfarenhetsutbyte i helgrupp mellan de lärosäten som deltar och erfarenhetsutbyte kategorivis mellan olika lärosäte, exempelvis att alla studenter från de deltagande lärosätena möts. Bedömarna deltar i helgruppsdiskussionerna för att få förståelse för lärosätenas arbete.

Hur har lärosätesgrupperna utsetts till värderingsmötena?

UKÄ:s första princip vid sammansättning av lärosäten har varit att alla bedömare som är med i värderingsmötet kan vara med under hela dagen utan att behöva lämna på grund av jävsförhållanden.

Hur många värderingsmöten är varje lärosäte med i?

Varje lärosäte är med i ett värderingsmöte tillsammans med 3-4 andra lärosäten.

Vilken roll kommer studenterna att ha på värderingsmötet?

De medverkande studenterna kommer att ha samma möjligheter som andra medverkande att diskutera med varandra och olika intressentgrupper under värderingsmötet. Både studentrepresentanter från bedömargruppen och inbjudna studenter från lärosätena kommer att medverka i värderingsmötena. Det går bra att nyexaminerade studenter deltar som studentdeltagare vid värderingsmötet.

Vilken typ av underlag ska lärosätena ladda upp i UKÄ Direkt senast 8 december?

Underlag som ska laddas upp i UKÄ Direkt i en mall är:

1) information om lärarna (lärartabell)

2) bakgrundsbeskrivningen.

I bakgrundsbeskrivningen ska lärosätena beskriva de utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och antalet antagna studenter det senaste året: VT-2021 och HT-2021. Om det finns något särskilt som lärosätet vill att bedömargruppen ska veta om utbildningen ska det beskrivas kortfattat, exempelvis om nyligen genomförda förändringar av utbildningen. Bakgrundsbeskrivningen ger viktig bakgrundsinformation för diskussionerna i värderingsmötet. Se mallar för lärartabell och bakgrundsbeskrivning som mejlades ut 17 september 2021 och som även finns på webbsidan.

Material som ska skickas in utan mall är:

3) utbildningsplan

4) avtal med vårdaktörer (för kliniska placeringar)

5) dokument som visar på hur de två aktuella examensmålen säkerställs i utbildningen.

Om ett lärosäte har en ny utbildningsplan på ingång rekommenderas att ladda upp både den nuvarande och den kommande. Om lärosätet har en målmatris går det bra att skicka in denna och markera de aktuella delarna för utvärderingen. För mer information om vilka typer av underlag som ska skickas in före värderingsmötet, se vägledningen.

Materialet som laddas upp i UKÄ Direkt senast 8 december delas inte med andra lärosäten. I samband med värderingsmötet kommer lärosätena att ha möjlighet att ha en dialog om innehållet i materialet.

Ska avtal skickas in eller räcker en förteckning över befintliga avtal?

Avtal ska laddas upp i UKÄ Direkt.

När ska lärosätena senast ladda upp underlag i UKÄ Direkt inför värderingsmötet?

Senast 8 december ska underlagen laddas upp i UKÄ Direkt.

Vilka olika representanter bjuds in till värderingsmötet, av vem och när?

Till värderingsmötet bjuder UKÄ in företrädare för varje lärosätes sjuksköterskeutbildning från följande fyra kategorier: ledning, programansvariga/lärare, studenter samt regionala och kommunala vårdaktörer/VFU-samordnare. Det är lärosätena som därefter själva utser vilka deltagare från alla kategorier som ska delta, utom studenter. Det är de lokala studentkårerna som utser vilka studenter som ska delta. I de fall studentkåren inte har möjlighet att utse deltagare, så ombeds lärosätena att göra detta.

När bestäms datum för värderingsmötet?

Värderingsmötena genomförs under perioden 26 januari – 4 februari. Exakta datum för värderingsmötena meddelas till lärosätena under inom kort samt publiceras på webben.

Frågor som rör självvärderingen

Skriver varje lärosäte sin egen självvärdering?

Ja.

Frågor som rör yttranden

När kommer yttrandena gå på delning?

Yttrandena är planerade att gå på delning över sommaren 2022 men givetvis med god marginal så att läsning och skrivande av delningssvar inte behöver ske under semestertider.

Vad kommer ett yttrande att innehålla?

Ett yttrande kommer att innehålla en återkoppling på respektive lärosätes arbete med utbildningen och graderade rekommendationer. Yttrandet kommer också att innehålla en nationell bild av hur lärosätena arbetar med förutsättningar för utbildningen, hur man arbetar med att studenterna ska uppnå de två aktuella examensmålen för färdighet och förmåga samt gemensamma eventuella styrkor och utvecklingsområden.

 

Frågor som rör återkoppling och beslut

Vad innebär graderade rekommendationer?

Bedömarna bedömer varje utbildning i ett kortfattat yttrande i form av rekommendationer i två grader, graderade utifrån vad lärosätet bör utveckla och kan utveckla. Bedömargruppen arbetar fram en gemensam förståelse för de två graderingarna.

Vad fattar UKÄ för beslut?

UKÄ:s beslut handlar om att ställa sig bakom bedömargruppens rekommendationer som i sin tur handlar om hur lärosätet arbetar med att studenterna uppnår färdighet och förmåga.

Frågor som rör uppföljning

När sker UKÄ:s uppföljning och vad är syftet?

Ett år efter beslutet görs en uppföljning av alla utbildningar. Lärosätena sätter själv ribban för sitt kvalitetsarbete och hur de rapporterar i uppföljningen. Syftet med uppföljningen är ge återkoppling som är utvecklande för enskilda lärosätens förbättringar och för att lyfta behov på nationell nivå.

Hur går uppföljningen till?

Alla lärosäten skickar in en redovisning av hur de har hanterat UKÄ:s rekommendationer. Bedömarna tar ställning till åtgärderna och sammanställer resultatet. Rekommendationerna är inte tvingande, det vill säga att examenstillståndet kan inte dras in i uppföljningen. Uppföljningen avslutas med en återsamling av lärosätena för kunskapsutbyte.

Kan uppföljningen leda till att ett examenstillstånd dras in?

Nej. Uppföljningen görs i dialog med lärosätena i ett utvecklande syfte och leder inte till att examenstillstånd dras in.

Frågor som rör studentinflytande

Görs en studentinlaga i denna utvärdering?

Nej. Däremot så kommer de medverkande studenterna vid värderingsmötet att ha samma möjligheter som andra medverkande att diskutera med varandra och olika deltagarkategorier. Både studentrepresentanter från bedömargruppen och inbjudna studenter från lärosätena kommer att medverka i värderingsmötena. Det går bra att nyexaminerade studenter deltar som studentdeltagare vid värderingsmötet.

Övriga frågor

Vad är kopplingen mellan denna utvärdering och yrkeskvalifikationsdirektivet?

Översynen av antal timmar för VFU i sjuksköterskeutbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet är en separat utredning vid regeringskansliet, som inte har någon direkt koppling till UKÄ:s tematiska utvärdering av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen. Dock finns det kommunikation mellan utredningen och utvärderingen bland annat för att arbetsbördan för lärosätena inte ska bli alltför stor och att processteg inte ska krocka i tid.