Färdighet och förmåga i sjuksköterskeutbildningar

En utvärdering om hur lärosätena arbetar för att studenterna ska nå sjuksköterskeexamens mål för färdighet och förmåga.

Bakgrund
UKÄ:s utvärdering av sjuksköterskeutbildningar som genomfördes 2013–2014 hade ett positivt utfall och med några undantag bedömdes samtliga utbildningar ha hög eller mycket hög kvalitet. Bedömarna lyfte dock frågor om den stora variation i hur utbildningarnas verksamhetsförlagda delar utformades, och vad tillgången på utbildningsplatser i sjukvårdens verksamheter och handledarnas akademiska kompetens betyder för examensmålens måluppfyllelse samt utbildningarnas kvalitet.

På gång:
Sista dag för lärosätena att lämna in delningssvar för de preliminära yttrandena är 2 september. Beslut tas av UKÄ under hösten 2022.

Denna utvärdering

  • är en tematisk utvärdering på utbildningsnivå för att granska hur lärosätena arbetar så att studenterna når examensmålen som gäller färdighet och förmåga.
  • bygger på ett metodutvecklingsarbete där en rådgivande grupp deltar och delar med sig av sina kunskaper och perspektiv.
  • är inriktad på att vara kvalitetsdrivande och stödja lärosätenas kvalitetsarbete. Lärosäten, studentkårer och regioner involveras i arbetet med att ge förslag på frågor som behöver inkluderas i utvärderingen.

Utvärderingens syfte är

  • granska hur lärosätena arbetar med att säkerställa och skapa förutsättningar för att studenterna når examensmålen för färdighet och förmåga
  • identifiera förbättringsområden och styrkor
  • ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter
  • skapa kunskap om vilka resultat som uppnåtts

Utvärderingen genomförs därmed inte som en ordinarie utbildningsutvärdering utan som en tematisk utvärdering på utbildningsnivå. Syftet med tematiska utvärderingar är att bidra med kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar och vilka resultat som nåtts i det aktuella temat. Angreppssättet och metoden ska anpassas för att stödja lärosätenas arbete i att höja kvaliteten i utbildningarna. Utvärderingen leder alltså inte till beslut om ifrågasatt examenstillstånd.

Frågeställningar som knyter an till regeringsuppdraget om att följa upp coronavirusets påverkan på högskolans verksamhet är integrerade i utvärderingen.

Nedan ser du en tidslinje över när de olika delarna i utvärderingen sker.

Tidslinje över utvärderingen

Metodutveckling

Metodutvecklingsarbetet har avslutats och du kan ta del av en kort summering av arbetet.

Läs mer på sidan om metodutveckling.

Vägledning och mallar

Gå till sidan Vägledning och mallar för att hitta de vägledningar som används i utvärderingen.

Tidplan

Nedan hittar ni lärosätenas tidplan för utvärderingsprocessen. Tidplanen uppdateras löpande vartefter att specifika datum fastslås.

Upptakt

10 november 2021

Underlag in från lärosätena

8 december 2021

Värderingsmöten

Vecka 4-5 (26 jan - 4 februari) 2022

Självvärdering skickas in av lärosätena

2-11 mars 2022

Delning av yttranden

Över sommaren 2022

UKÄ:s beslut och yttranden publiceras

Första halvan av HT-2022

Upptakt

På förmiddagen den 10 november 2021 så genomfördes upptakten för den tematiska utvärderingen av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen. Under upptakten presenterades bland annat innehåll från vägledningen för den tematiska utvärderingen, det vill säga utformning, processer och innehåll kopplat till utvärderingen. Vid upptakten deltog ungefär 150 personer från alla berörda lärosäten och det fanns utrymme att ställa frågor kring utvärderingen. Frågorna och dess svar kommer att publiceras på sidan Frågor och svar som du hittar länk till nedan.

Powerpoint-presentationen från upptakten hittar du här. Pdf, 1.9 MB.

Värderingsmöten

Under vecka 4 och 5 2022 genomförs 6 stycken värderingsmöten med alla lärosäten som omfattas av den tematiska utvärderingen av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen. Värderingsmötena är ett tillfälle för lärosätena att mötas, utbyta erfarenheter och påbörja sin självvärdering. Till värderingsmötet bjuder UKÄ in företrädare för varje lärosätes sjuksköterskeutbildning från följande fyra kategorier: ledning, programansvariga/lärare, studenter samt regionala och kommunala vårdaktörer.

Powerpoint-presentationerna som presenterades vid värderingsmötena hittar du här. Pdf, 107.9 kB.

Bedömargruppen

Bedömargruppen för den tematiska utvärderingen fastslogs av UKÄ 21 oktober 2021.

På sidan Bedömargruppen kan du läsa vilka som ingår i bedömargruppen.

Frågor och svar

Läs de vanligaste frågorna som inkommit om utvärderingen och få svaren på frågor.

Gå till sidan frågor och svar om utvärderingen.

Under våren startade också en utredning för att bland annat se över kraven på sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarnas omfattning i antal timmar i förhållande till direktiv inom EU, och att se över målen för de båda yrkesexamina. UKÄ har regelbunden kontakt med utredningen och vi ser en fortsatt dialog och informationsutbyte som viktigt för att ge största möjliga utbyte och nytta och samtidigt undvika överlappningar och dubbelarbete för lärosätena.