Statistik om breddad rekrytering

UKÄ har ställt samman ett statistiskt underlag om breddad rekrytering där uppgifterna har organiserats efter fem dimensioner: social bakgrund (föräldrarnas utbildningsnivå), nationell bakgrund (svensk och utländsk bakgrund), kön, geografisk bakgrund och ålder.

I de flesta fall finns uppgifterna redan publicerade i olika statistiska meddelanden och UKÄs årsrapport.

Statistik per lärosäte

Statistiska meddelanden

UKÄ ansvarar för två statistiska meddelanden med fokus på breddad rekrytering i högskolan – ett handlar om föräldrarnas utbildningsnivå och ett handlar om svensk eller utländsk bakgrund. Rapporterna tas fram vartannat år av SCB på uppdrag av UKÄ och innehåller officiell statistik både på nationell nivå och på lärosätesnivå.

Social bakgrund

Stora skillnader i snedrekryteringen utifrån föräldrarnas utbildningsnivå.

Många unga från studieovana hem studerar inte vidare trots höga betyg. Det finns alltså en grupp unga människor vars potential i dagsläget inte tas tillvara.

När en student väl har kommit in på en utbildning spelar föräldrarnas utbildningsnivå mindre roll.

Nationell bakgrund

Andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund fortsätter att öka.

Kvinnor och män i högskolan

Jämställdheten har förbättrats något i högskolan de senaste tio åren.