Metod för den tematiska utvärderingen

Tematiska utvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring, men metoden anpassas efter det aktuella temat som ska utvärderas. Syftet med tematiska utvärderingar är både att bidra med kunskap och vara till nytta för lärosätenas eget utvecklingsarbete.

Under januari–februari 2020 har UKÄ tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR) gjort ett förarbete, identifierat intressenter med kunskap om arbete med breddad rekrytering utifrån olika perspektiv och tagit del av deras kompetenser och erfarenheter. UKÄ har utformat utvärderingen utifrån det som kommit fram. Nedan är de viktigaste utgångspunkterna.

Vad har arbetet med metodutvecklingen lett fram till?

 • Utvärderingen ska vara ett tillfälle för lärosätena att reflektera och värdera sitt eget arbete med breddad rekrytering. Utvärderingen har alltså ett utforskande syfte för att lärosätet ska få återkoppling på sitt arbete.
 • I den självvärdering som lärosätena har till uppgift att skriva ska de beskriva, analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering genom att besvara ett fåtal breda utvärderingsfrågor. Att använda utvärderingsfrågor i stället för mer styrande bedömningsgrunder, ger lärosätena möjlighet att redogöra för arbetet utifrån sina specifika förutsättningar och få återkoppling på det.
 • Till skillnad mot andra granskningar i UKÄ:s kvalitetssäkringssystem kommer det inte ges ett samlat omdöme om lärosätets arbete är godkänt eller inte. Lärosätena kommer att få en bedömning med graderade rekommendationer på bedömningsområdena.
 • Lärosätena kan använda de enkätsvar som de tidigare gett i samband med den utredning som UHR genomförde 2016 då lärosätenas arbete med breddad rekrytering kartlades. Detta kan vara referensmaterial och en utgångspunkt för att undersöka vad som hänt sen dess.
 • UKÄ kommer samla ihop redan publicerat statistiskt material som lärosäten och bedömare kan använda som referensmaterial.
 • Det är lärosätenas arbete med breddad rekrytering som kommer att utvärderas, men lärosätena kan välja att redogöra för sitt arbete med breddat deltagande som ett verktyg för att bredda rekryteringen.

Hur har metodutvecklingen genomförts?

Utifrån en intressentanalys tillsattes en rådgivande grupp, som har haft två workshop-dagar för att definiera kärnfrågor som utvärderingen behöver ge svar på, ge förslag på utvärderingsfrågor och bidra med tankar om utvärderingens genomförande. Den rådgivande gruppen består av:

 • Carina Carlund, Göteborgs universitet, Include Nationellt nätverk för breddad rekrytering
 • Susanne Ljunghager, Luleå tekniska universitet, Include Nationellt nätverk för breddad rekrytering
 • Caroline Olsson, Karolinska institutet, Include Nationellt nätverk för breddad rekrytering
 • Eva Åkesson/Åsa Kettis, Uppsala universitet, Sveriges universitets- och högskoleförbund
 • Linn Svärd, Lunds universitet, Sveriges förenade studentkårer
 • Carina Carlhed Ydhag, Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
 • Jeff Jonsson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Anna-Clara Olsson, Sveriges Kommuner och Regioner, personal- och kompetensförsörjning
 • Per Båvner, Lärarförbundet
 • Johan Linder, Lärarnas Riksförbund

De två referensgrupperna för UKÄ:s kvalitetssäkringssystem följer också utvärderingen och används som referensgrupper. Dessutom ombads rektorerna diskutera vilka frågor som lärosätena behöver ha belysta i en utvärdering och vilken feedback lärosätena behöver för att utveckla sitt arbete med breddad rekrytering vid SUHF:s och UKÄ:s årliga rektorskonferens i januari 2020.

Projektet genomförs i dialog med UHR som deltar i projektgruppens arbete.

Vägledning

Utifrån metodutvecklingsarbetet arbetar projektgruppen fram en vägledning. I vägledningen presenteras metoden för utvärderingen, utvärderingsprocessen, de utvärderingsfrågor som lärosätena ska besvara i sin självvärdering, och vilka övriga underlag som utgör referensmaterial. Vägledningen beslutas av UKÄ och publiceras på denna sida.

Bedömargruppen tillsatt

Lärosäten, SFS och arbetslivsföreträdare har fått inbjudan att nominera bedömare till den bedömargrupp som har till uppgift att granska bedömningsunderlagen, identifiera goda exempel och ge skriftlig återkoppling på lärosätenas självvärderingar. Bedömargruppen består av:

 • Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet, sakkunnig och ordförande
 • Ulf Dalnäs, Göteborgs universitet, sakkunnig
 • Hanna Gadd, Högskolan Väst, sakkunnig
 • Anna Isaksson, Högskolan i Halmstad, sakkunnig
 • Sverker Johansson, Högskolan Dalarna, sakkunnig
 • Cecilia Kozma, Kungl. Tekniska högskolan, sakkunnig
 • Maria Orvehed, Sveriges lantbruksuniversitet, sakkunnig
 • Ann Sörlin, Umeå universitet, sakkunnig
 • Anders Wigerfelt, Malmö universitet, sakkunnig
 • Ylva Olsdotter Drebold, Vägledningscentrum Göteborgs stad, arbetslivsföreträdare
 • Hanne Smidt Södergård, European University Association, arbetslivsföreträdare
 • Louise Björlin Svozil, Kungl. Tekniska högskolan, studentrepresentant
 • Anna Ruus, Göteborgs universitet, studentrepresentant