De tematiska utvärderingarna bidrar med viktig kunskap och nationella jämförelser av lärosätenas arbete.

I UKÄ:s tematiska utvärderingar granskar vi olika områden som universiteten och högskolorna ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning.

2017 genomfördes den första tematiska utvärderingen. *Läs mer här om den utvärderingen* Då granskades alla universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling. I slutet av 2019 fick UKÄ ett regeringsuppdrag att granska universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Utvärderingen genomförs under 2020-2022.

Metoden varierar

Metoden för de tematiska utvärderingarna anpassas efter det aktuella temat men ska i så stor utsträckning som möjligt följa de metoder som tillämpas för övriga komponenter i det nationella kvalitetssäkringssystemet. Vi kommer i god tid innan en tematisk utvärdering startar att informera lärosätena om hur utvärderingen ska genomföras.

De tematiska utvärderingarna bidrar till viktig kunskap och nationella jämförelser av hur universiteten och högskolorna arbetar och vilka resultat som har nåtts i en viss fråga.

Inga sanktioner

De tematiska utvärderingarna har framför allt ett utvecklande syfte och leder inte till några sanktioner för universiteten och högskolorna. När en utvärdering är klar presenterar vi en nationell bild men ger även återkoppling till varje universitet och högskola.

Ta del av utvärderingarna i Högskolekollen

Resultaten från de tematiska utvärderingarna publiceras i Högskolekollen.