Vanliga begrepp om kvalitetssäkring

Här förklarar vi vanliga begrepp som ofta används i det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Definitioner på begrepp som används i kvalitetssäkringssystemet

Begrepp

Definition

Arbetslivsföreträdare

Extern expert som företräder arbetslivet och
ingår i en bedömargrupp i UKÄ:s granskningar

Bedömningsgrund

Krav som ska uppfyllas i granskningen.

Bedömningsområde

Det finns sex bedömningsområden i det nationella kvalitetssäkringsområdet. Varje område består av ett antal bedömningsgrunder.

Bedömargrupp

En grupp av externa experter som vanligtvis består av sakkunniga, studenter, doktorander och arbetslivsföreträdare

Examensmål

Kvalitativa mål för olika examina som anges
i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen

Examenstillstånd

Tillstånd för ett universitet eller en högskola
att utfärda en viss examen

Examination

Bedömning av studentprestation

ESG

En uppsättning standarder och riktlinjer för intern och extern kvalitetssäkring inom högre utbildning i Europa. Förkortningen står för Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

Fördjupningsspår

Processer för kvalitetssäkring i den miljö som studeras under ett platsbesök vid granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Komponent

Typ av granskning. Systemet innehåller fyra komponenter: granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete,
utbildningsutvärderingar, examenstillståndsprövningar och tematiska utvärderingar.

Nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning

Ett sammanhållet system som omfattar både lärosätenas kvalitetsarbete och deras egna granskningar av utbildningar samt UKÄ:s granskningar.

Platsbesök

Ett fysiskt eller digitalt besök av bedömargruppen och UKÄ
på ett lärosäte i samband med en granskning

Resultat

Hur väl krav och mål i nationella regelverk för
högskoleutbildning och ESG är uppfyllda

Sakkunnig

Extern expert från högskolesektorn som ingår
i en bedömargrupp i UKÄ:s granskningar

Självständigt arbete

Enligt högskoleförordningen måste studenten göra ett självständigt arbete för att få en examen. Kallas också för examensarbete eller exjobb.

Självvärdering

Ett lärosätes analys och värdering av egna
styrkor och svagheter i verksamheten. Syftet är att
visa hur de på ett systematiskt sätt säkerställer
och följer upp att de uppfyller bedömningsgrunderna för de bedömningsområden som ingår i UKÄ:s granskningar.

Studentinlaga

Den lokala studentkåren erbjuds möjlighet att ge sin syn på kvalitetssäkringsarbetet vid lärosätet genom ett skriftligt underlag.

Student- och doktorandrepresentant

Extern expert som representerar studenterna
eller doktoranderna och ingår i en bedömargrupp i
UKÄ:s granskningar.