Utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet

Under 2021 påbörjades arbetet med att utveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och forskning. Den nuvarande metoden har använts sedan 2017 och innevarande cykel avslutas 2022. Arbetet delas upp i en förstudie som genomfördes våren 2021 och metodutvecklingsarbetet som påbörjats hösten 2021. En reviderad metod för kvalitetssäkring ska finnas på plats 2023.

Metodutvecklingsskeendet

Syftet är att se över och göra revideringar så att UKÄ:s kvalitetssäkringsaktiviteter på ett bättre sätt kompletterar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och därmed skapar ett mervärde i säkringen av hög kvalitet i utbildning och forskning.

Metodutveckling våren 2022

Metodutvecklingsarbetet handlar om att utforma ett kvalitetssäkringssystem som är förankrat i högskolesektorn och som bidrar till att utveckla hög kvalitet i utbildning och forskning. UKÄ arbetar med att revidera kvalitetssäkringssystemet i tre faser och kommer ha löpande dialog.

Tre faser för UKÄ:s metodutvecklingsarbete

  1. Hur UKÄ:s kvalitetssäkringsaktiviteter och lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete kan komplettera varandra bättre: ansvarsfördelning, flexibilitet i granskningar, lärosätenas behov av stöd och underlag i kvalitetssäkringsarbetet.
  2. Kvalitetssäkringssystemets olika delar: syften och innehåll för granskning av lärosätenas kvalitetssäkring, utvärdering av utbildning, prövning av examenstillstånd, tematisk analys och tillsyn.
  3. Kvalitetssäkringssystemets genomförande: bedömningsgrunder, underlag, bedömningsprocess.

Dialog och samverkan i olika former

Vi planerar för dialog i olika former och i månadsskiftet januari-februari 2021 genomför vi samtal i fokusgrupper. Samtalen berör frågor som är aktuella i den första fasen av metodutvecklingsarbetet. Syftet är att få djupare förståelse för lärosätenas behov genom att föra samtal med flera lärosäten i en mindre grupp. Senare under våren kommer vi även bjuda in till webbseminarier eller andraformer av dialog så att fler ska få möjlighet att delta.

Mer information om fokussamtalen i januari-februari finns här.

Förstudie till metodutvecklingen

Vi har gjort en förstudie för att ta fram ett förslag på hur vi kan genomföra metodutvecklingsarbetet. En rapport sammanfattar resultatet av studien, där presenteras bland annat principer och ramar för det fortsatta arbetet.