Omprövning av beslut

Lärosätena kan begära omprövning av Universitetskanslersämbetets beslut inom kvalitetssäkring av högre utbildning. Detta gäller för samtliga komponenter inom det nationella systemet för kvalitetssäkring: granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärdering, examenstillståndsprövning och tematisk utvärdering.

En särskild expertgrupp, utsedd av UKÄ, bereder omprövningsärendena. Syftet med expertgruppens granskning är att undersöka om det har förekommit brister i den tidigare granskningsprocessen. Expertgruppen bedömer inte sakfrågor utan endast den tidigare gransknings- eller utvärderingsprocessen vid UKÄ.

UKÄ:s målsättning är att en begäran om omprövning ska behandlas inom tre månader.

Expertgruppen för omprövning

Expertgruppen för omprövning består av personer med god kännedom om det svenska högskolesystemet och utvärderings- eller annan granskningserfarenhet. Gruppen ska arbeta oberoende av den tidigare granskningen vid UKÄ och medlemmarna i gruppen ska inte ha deltagit i arbetet inför det beslut som omprövningen gäller. För expertgruppens medlemmar tillämpas i övrigt UKÄ:s riktlinjer för hantering av jäv. Lärosätet som har begärt omprövning kommer ges möjlighet att lämna synpunkter på expertgruppens sammansättning ur jävssynpunkt.

Den nationella expertgruppen för omprövning består av följande personer:

Ledamöter:

 • Pam Fredman (ordförande), Särskild utredare för Styr- och resursutredningen (STRUT). Tidigare rektor vid Göteborgs universitet och ordförande för SUHF.
 • Rune Heiberg Hansen (vice ordförande), Direktör med ansvar för utbildning och sysselsättning i DAMVAD Analytics, ett nordiskt analysföretag. Har sedan tidigare varit områdesansvarig vid Danske Akkrediteringsinstitutet med ansvar för beslut om ackreditering av högre utbildning och utbildningsinstitutioner.
 • Jonas Tosteby, Vicerektor för utbildning samt chef för Utbildnings- och Forskningskansliet vid Högskolan Dalarna. Har medverkat i utvecklingen av högskolans kvalitetssystem. Har tidigare erfarenhet som bedömare och ordförande i granskningar av lärosätens kvalitetssäkringsarbete i Sverige, Danmark och Finland.

Ersättare:

 • Brita Johansson Cederblad, Har ett uppdrag att utveckla Linnéuniversitetets systematiska kvalitetsarbete med utbildningskvalitet på grund-/avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket sker i samarbete med fakulteterna representerade i Kvalitetsutskottet där Brita är ordförande. Tidigare dekan för Nämnden för lärarutbildning.
 • Katja Grillner, Dekan vid KTH och professor i kritiska studier av arkitektur.
 • Per Cramér, Dekan vid Handelshögskolan och professor i internationell rätt. Har tidigare aktivt deltagit i internt och externt ackrediteringsarbete gällande EQUIS, AASCB och AMBA.

Omprövningsprocessen

 1. Lärosätet ska inkomma med en begäran om omprövning till registrator@uka.se. I begäran om omprövning ska det tydligt framgå vilket beslut som avses samt vilka brister som lärosätet anser föreligger i den tidigare granskningsprocessen.
 2. UKÄ mottar begäran om omprövning och kontaktar expertgruppen för omprövning, som tar ställning till eventuella jäv.
 3. UKÄ meddelar lärosätet expertgruppens sammansättning. Lärosätet har en arbetsvecka på sig att återkomma med eventuella synpunkter avseende jäv.
 4. Expertgruppen granskar begäran om omprövning. Expertgruppen kan vid behov intervjua företrädare för lärosätet eller begära in annat kompletterande underlag.
 5. Expertgruppen redovisar sin granskning i ett yttrande till UKÄ:s generaldirektör. Av yttrandet ska det framgå om gruppen anser att det funnits brister i den tidigare gransknings- eller utvärderingsprocessen. Om gruppen anser att det funnits brister i den tidigare processen ska gruppen även bedöma om dessa kan ha påverkat beslutet.
 6. Utifrån expertgruppens yttrande bedömer UKÄ huruvida det har förekommit brister i den tidigare gransknings- eller utvärderingsprocessen. Om bedömningen är att det inte har förekommit några brister tar UKÄ ställning till begärd omprövning utifrån befintligt underlag. Om bedömningen är att det har förekommit brister som kan ha påverkat tidigare beslut vidtar UKÄ åtgärder för att avhjälpa bristerna. UKÄ kan besluta att hela eller delar av den ursprungliga bedömargruppen ska kallas samman för en förnyad prövning av sakfrågan.


I de granskningar och utvärderingar som UKÄ genomför finns processer för att kvalitetssäkra besluten. Lärosätena får exempelvis nominera bedömare samt yttra sig över bedömargruppens sammansättning. Det preliminära yttrandet skickas även på delning till lärosätet, som får möjlighet att inkomma med synpunkter innan UKÄ fattar beslut i ärendet.