Förstudie till metodutvecklingen

UKÄ har gjort en förstudie för att ta fram ett förslag på hur metodutvecklingsarbetet kan genomföras. En rapport sammanfattar resultatet av förstudien, där presenteras bland annat principer och ramar för det fortsatta arbetet.

Metodutvecklingsarbetet handlar om att utforma ett kvalitetssäkringssystem som är förankrat i högskolesektorn och som bidrar till att utveckla hög kvalitet i utbildning och forskning. Förstudien har resulterat i förslag till projektplan för metodutvecklingsarbetet och en rapport som sammanfattar arbetet och de slutsatser som det gett.

De fyra granskningstyperna kvarstår

De fyra granskningstyperna som idag ingår i kvalitetssäkringssystemet utgår från UKÄ:s instruktion och kommer att vara grunden för systemet även i den nya versionen av kvalitetssäkringssystemet. UKÄ:s mål anger att verksamheten ska skapa resultat som är till nytta för högskolesektorns utveckling. Dessutom ska arbetet vara samordnat och resurseffektivt.

Utvärderingar av innevarande kvalitetssäkringssystemet

Förstudien utgår från två externa utvärderingar av kvalitetssäkringssystemet som redovisades i december 2020. Dels utvärderingen av Faugert & Co, dels rapporten från ENQAs bedömargrupp i samband med UKÄ:s ansökan om medlemskap i ENQA. Utöver dessa rapporter ingår en intern kartläggning av erfarenheter som samlats in under den innevarande granskningscykeln som underlag till förstudien. Slutligen kommer synpunkter och erfarenheter, såväl externa som interna, att samlas in under arbetets gång.

Läs vår artikel om utvärderingen av Faugert & Co.

Läs mer om rapporten från ENQAs bedömargrupp på sidan Enqa.

Slutsatser och förslag från arbetet med förstudien

De slutsatser och förslag som arbetet med förstudien har lett fram till är sammanfattade i en rapport. Förslagen kommer att ligga till grund för det fortsatta metodutvecklingsarbetet som startar hösten 2021. Dialog och samverkan är en viktig grund för det arbetet, och vi kommer återkommande informera och involvera de som på olika sätt är berörda.

Läs rapporten som pdf: Förstudie inför utvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Pdf, 638.3 kB.