UKÄ gör fyra olika typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan.

Granskningarna görs enligt en modell som togs fram i nära dialog med universiteten och högskolorna. Modellen används under åren 2017-2022.

Utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet
Under 2021 påbörjades arbetet med att utveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och forskning. Arbetet delades upp i en förstudie som pågick under våren 2021 och som lade grunden för metodutvecklingsarbetet. En reviderad metod för kvalitetssäkring ska finnas på plats 2023.

Läs mer på sidan Utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet.

Fyra olika granskningar

Det nationella systemet för kvalitetssäkring består av fyra olika typer av granskningar som vi kallar för komponenter:

Bild som visar de fyra olika komponenterna som ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring.

Bedömningsområden

Det är sex bedömningsområden som står i fokus för granskningarna:

 • Styrning och organisation
  Hur väl är lärosätets kvalitetssystem uppbyggt med strukturer, rutiner och processer för att säkra kvaliteten i utbildningarna? Hur relaterar kvalitetssystemet till lärosätets övergripande mål och strategier?
 • Förutsättningar
  Hur väl följer lärosätet upp, vidtar åtgärder och utvecklar förutsättningarna för utbildningens genomförande och för studenternas och doktorandernas lärande?
 • Utformning, genomförande och resultat
  Hur väl följer lärosätet upp, vidtar åtgärder och utvecklar sina utbildningar, och på så sätt säkerställer hög kvalitet i lärosätets samlade utbildningsutbud?
 • Student- och doktorandperspektiv
  Hur väl verkar lärosätet för att ge studenter och doktorander goda förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation?
 • Arbetsliv och samverkan
  Hur väl säkerställer lärosätet att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet?
 • Jämställdhet
  Hur väl bidrar lärosätet till att jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande?

Varje bedömningsområde ovan innehåller ett antal bedömningsgrunder. För varje typ av granskning finns en vägledning som närmare beskriver de bedömningsområden med tillhörande bedömningsgrunder som ingår i respektive granskning.

Den här modellen används för alla fyra granskningar men ska även kunna vara ett stöd för universiteten och högskolorna i deras interna arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i sina utbildningar.

Vi har tagit fram en guide med syfte att ge en sammanhållen bild av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Guiden riktar sig främst till studentkårer och studentkårsrepresentanter men kan läsas av alla som är intresserade av kvalitetssäkringsfrågor.

Ladda ner: En guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Gemensamt ansvar

Centralt är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Universitet och högskolor har ansvaret för kvaliteten i verksamheten och det avser såväl kontroll av kvalitet som kvalitetsutveckling. UKÄ:s uppgift är att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar. Varje lärosäte ska följa kvaliteten genom att granska sina utbildningsprogram, kurser och forskningsverksamhet. Lärosätena ska också definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder när det är nödvändigt.

Granskningarna utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Bedömargrupper

UKÄ:s granskningar baserar sig på kollegial bedömning, så kallad peer review, och utförs av oberoende bedömare.

Bedömargruppen skriver ett yttrande utifrån bedömningsområdena som blir ett underlag för UKÄ:s beslut. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut.

Till sidan om Bedömare.

Resultat från granskningarna finns i Högskolekollen

I Högskolekollen publiceras resultat allt eftersom de blir klara.

Gå till Högskolekollen för att ta del av våra resultat.