Hur görs prövningen?

UKÄ tillsätter en extern oberoende bedömargrupp som vanligtvis består av sakkunniga, student- eller doktorandrepresentanter och företrädare för arbetslivet. De kommer att bedöma själva ansökan, eventuellt kompletterande underlag och intervjua ansvariga för utbildningen och även studenter när det är möjligt. Om den planerade utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna beviljas ansökan. Annars avslår vi ansökan. Om det finns mindre brister, men som bedöms kunna bli enkelt åtgärdade, ger vi lärosätet sex månader att komplettera sin ansökan.