Statliga universitet och högskolor ska ansöka till UKÄ om examenstillstånd.

Vi prövar att lärosätena kan garantera att studenterna ska kunna nå examensmålen för den utbildning som lärosätet söker tillstånd för. Från och med den 1 januari 2017 ingår prövningarna av examenstillstånd i det nya nationella kvalitetssäkringssystemet, vilket bland annat innebär att några nya bedömningsgrunder har lagts till.

Två ansökningsperioder

För att underlätta vår planering vill vi att ansökningarna om examenstillstånd kommer in senast den 15 mars respektive 15 oktober varje år.

För ansökningar som kommer in senast den 15 mars är målsättningen att UKÄ fattar beslut senast vid närmast kommande årsskifte. För ansökningar som kommer in senast den 15 oktober är målsättningen att fatta beslut senast 15 juli nästföljande år.

Ansökningsprocessen

Bild som visar hur processen går till för prövningar av examenstillstånd.

 

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar sin ansökan till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.