Hållbar utveckling

Lärosätenas arbete med hållbar utveckling utvärderades för första gången under 2017.

År 2007 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling. Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att utvärdera hur samtliga lärosäten arbetar med detta.

Resultatet från utvärderingen publicerades i oktober 2017. En fjärdedel av lärosätena når upp till de kriterier som satts upp.

Se resultatet

Rapport: Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling

English summary of the report

Samtliga lärosäten omfattades av utvärderingen. Utvärderingen begränsades till hållbar utveckling i lärosätenas utbildningar. Forskning ingick inte.

UKÄ:s projektledare och bedömargruppens ordförande kommenterar  resultaten

– Förhoppningsvis blir ett av resultaten av utvärderingen att fler lärosäten börjar arbeta mer organiserat och systematiskt med hållbar utveckling i utbildningarna. Det finns många viktiga lärdomar att dra som ledningarnas betydelse för att driva arbetet och betydelse av styrning, att avsätta resurser för att kunna organisera arbetet och sätta upp mål, säger UKÄ:s projektledare Henrik Homquist.

– Fler lärosäten borde ha kommit längre i arbetet på det här området. Samtidigt kan vi också se att den här utvärderingen i sig har sparkat igång en utveckling vilket visar hur viktigt det är att just utvärdera och följa upp. Vi hoppas självklart att regeringen tar till sig den här utvärderingen och vad det innebär att så många inte har kommit längre, säger Göran Finnveden, ordförande för bedömarguppen.

Läs hela intervjun

Vägledning

Inför utvärderingen tog UKÄ fram en vägledning för lärosätena och bedömarna som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna:

Läs mer om vägledningen för tematisk utvärdering av hållbar utveckling