Här hittar du Högskolekollen med resultat från avslutade granskningar och prövningar samt analyser och rapporter med koppling till våra granskningar och prövningar.

Lista med ett urval av analyser och rapporter inom ramen för kvalitetsgranskningarna mellan 2017-2022

Publikation

Kort beskrivning av innehållet

Studentperspektivet – en kartläggning av hur studentfrågor kommer till uttryck i UKÄ:s granskningar (2021)

Underlag för diskussion om hur studenters medverkan och inflytande fungerar Inspel till metodutveckling

En guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet – för studentkårerna (2021)

Presenterar en sammanhållen bild av det nationella kvalitetssäkringssystemet, för att sprida kunskap och ge en bättre möjlighet för engagemang.

Arbetsliv och samverkan – en kartläggning av hur arbetsliv och samverkan kommer till uttryck i UKÄ:s granskningar (2021)

Kartläggningen bygger på en genomgång av 69 yttrandet från olika granskningar i det nationella kvalitetssystemet.

Bedömning av jämställdhet i forskarutbildningar: en metod och resultat i UKÄ:s granskningar (2020)

Rapporten beskriver hur jämställdhet har bedömt och beskrivits för 96 utvärdering av forskarutbildningar som genomfördes under 2016-2018.

Kartläggning av hur bedömning av perspektivet jämställdhet kommer till uttryck i UKÄ:s lärosätesgranskningar avseende utbildning (2021) Pdf, 409.8 kB.

Kartläggningen belyser hur frågor om jämställdhet och lärosätenas arbete med dessa frågor har hanterats och kommit till uttryck i yttranden i de tre första granskningsomgångarna.

Styrkor och och utvecklingsområden i lärosätesgranskningen för omgång 1 (2019)


Styrkor och utvecklingsområden i lärosätesgranskningen för omgång 2 (2021) 


Styrkor och utvecklingsområden i lärosätesgranskningen för omgång 3 (2021)


Styrkor och utvecklingsområden i lärosätesgranskningen för omgång 4

ReflektionsrapporterFör ökad genomströmning – Sammanställning av lärosätenas insatser vid förskollärar- och grundlärarutbildningar inom utvärderingarna 2018-2019 (2020) Pdf, 359.5 kB.

Sammanställningen bygger på lärosätenas egna beskrivningar inom utvärderingarna

Lärarförsörjning i lärarutbildningarna – problem, strategier och lösningar (2020)

Belyser hur lärosätena arbetar med att säkra tillgången på personal och kompetens inom lärarutbildningarna

Forskarutbildning vid högskolorna: en fråga om profilering

Analysen belyser på vilket sätt regeringens intentioner med de nya bestämmelserna har uppfyllts. Finns forskarutbildningar vid flera högskolor och har högskolorna kunnat profilera sig?

Små forskarutbildningsmiljöer -Utmaningar och framgångsfaktorer

En fördjupad analys av de forskarutbildningar som har utvärderats 2017–2019 avseende forskarutbildningsmiljön och dess storlek