Uppföljning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring. För de lärosäten som får omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll eller Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete gör vi en uppföljning.

UKÄ tillsätter en bedömargrupp som följer upp lärosätets åtgärder. Uppföljningen fokuserar på de bedömningsområden som i granskningen inte bedömdes som tillfredsställande.

Om den uppföljande granskningen leder till ett positivt omdöme från bedömargruppen kan lärosätets kvalitetssäkringsarbete godkännas i sin helhet av UKÄ. Om lärosätets kvalitetssäkringsarbete fortfarande inte bedöms vara godkänt efter den uppföljande granskningen, så genomförs inte någon ytterligare uppföljande granskning. Kvarstår omdömet Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete efter uppföljningen, så innebär däremot det att lärosätet blir föremål för ett utökat antal utbildningsutvärderingar.

Läs Vägledning för uppföljning av granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som pdf. Pdf, 303.7 kB.

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll

Senast två år efter granskningen ska ett lärosäte som fått omdömet
Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll redovisa vilka åtgärder
som vidtagits. Redovisningen ska omfatta de åtgärder som genomförts för att avhjälpa bristerna i samtliga bedömningsgrunder som bedömts som inte uppfyllda, inom de bedömningsområden som bedömts som inte
tillfredsställande.

Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete

För ett lärosäte som fått omdömet Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete sker en dialog mellan det berörda lärosätet och UKÄ om lämplig tidpunkt för när åtgärder ska redovisas. Redovisningen ska omfatta de åtgärder som genomförts för att avhjälpa bristerna i de bedömningsområden som bedömts som inte tillfredsställande. I uppföljningen kommer dessa bedömningsområden granskas på nytt i sin helhet. 

Pågående uppföljningar