Hur går lärosätesgranskningen till?

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Därför är lärosätenas interna arbete med att säkra kvaliteten självklart viktigt och något som UKÄ granskar.

Bild som visar hur processen går till för granskningar av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Underlag för bedömning

En oberoende bedömargrupp utgår från dessa underlag i sin bedömning:

 • Självvärdering: Lärosätet skriver en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur deras kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt sätt bidrar till både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Lärosätet ska utgå från UKÄ:s bedömningsgrunder.
 • Studentinlaga: Den lokala studentkåren erbjuds att lämna in ett skriftligt underlag där kåren ger sin syn på studentinflytandet i lärosätets arbete med kvalitetssäkring.
 • Två platsbesök: Vid det första platsbesöket ställer bedömarna kvarvarande frågor utifrån lärosätets självvärdering samt identifierar vilka fördjupningsspår som ska följas upp. Vid det andra platsbesöket granskar bedömarna hur lärosätets kvalitetsarbete fungerar i praktiken utifrån de valda fördjupningsspåren.
 • Fördjupningsspår: Bedömargruppen studerar de utvalda fördjupningsspåren genom att följa olika kvalitetssäkringsprocesser i olika utbildningsmiljöer inom lärosätet. På så sätt utförs stickprov på hur kvalitetsarbetet i praktiken bidrar till utbildningarnas kvalitet.

Övriga underlag

Inför granskningen tar även UKÄ fram underlag om lärosätet. Det kan röra sig om statistik som belyser lärosätet i ett nationellt perspektiv, till exempel uppgifter som visar hur snabbt studenterna tar examen eller hur snabbt de får jobb efter avslutad utbildning. Det kan också vara underlag från till exempel examenstillståndsprövningar eller utbildningsutvärderingar. Resultatet av UKÄ:s juridiska lärosätestillsyn som genomförs på alla lärosäten är ytterligare ett underlag.

Omdöme på en tregradig skala

Det samlade omdömet av lärosätets kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala.

  1. Godkänt kvalitetssäkringsarbete
   Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms vara väl beskrivet, väl argumenterat för och väl fungerande i praktiken. Det är systematiskt och effektivt på samtliga nivåer inom lärosätet, från ledningsnivå till institutionsnivå. Samtliga bedömningsområden bedöms vara tillfredsställande.
  2. Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
   Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms i huvudsak vara väl beskrivet, väl argumenterat för och väl fungerande i praktiken. Av beslutet framgår vilka bedömningsområden som inte är tillfredsställande och de tillhörande bedömningsgrunder som inte är uppfyllda, som lärosätet ska följa upp och åtgärda inom en viss tidsperiod.
  3. Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete
   Lärosätets kvalitetssäkringsarbete bedöms uppvisa flera betydande brister vad gäller hur det är beskrivet, argumenterat för och hur det fungerar i praktiken. Bristerna är omfattande och bedömargruppens uppfattning är att de bedömningsområden som inte är tillfredsställande i sin helhet ska granskas på nytt.

  Uppföljning

  Lärosäten som får ett godkänt kvalitetssäkringsarbete följs upp genom exempelvis dialogmöten, enkäter och konferenser. Det görs för att säkra kvaliteten även i ett längre tidsperspektiv.

  • Lärosäten som fått omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll följs upp på de bedömningsgrunder som bedömts som inte uppfyllda, inom de bedömningsområden som inte är tillfredsställande. Lärosätet har två år på sig att återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.
  • Lärosäten som fått omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete följs upp på de bedömningsområden som bedömts som inte tillfredsställande. Dessa bedömningsområden granskas på nytt i sin helhet. UKÄ bestämmer i dialog med lärosätet om lämplig tidpunkt för när åtgärdsredovisningen ska lämnas in.

  Gå till sidan Uppföljningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.