Arbetslivsföreträdare i lärosätesgranskning

Som arbetslivsföreträdare i en bedömargrupp för lärosätesgranskning har du har en särskild uppgift att bevaka frågor kring arbetsliv och samverkan.

Arbetet handlar bland annat om att granska lärosätets rutiner och processer för samverkan med arbetslivet och att lärosätet har rutiner och processer för att ta till åtgärder och utveckla utbildningarna, så att de är användbara och utvecklar studenter och doktoranders beredskap att möta arbetslivet.

Som arbetslivsrepresentant i en bedömagrupp har du en möjlighet att bidra till och påverka den framtida kompetensförsörjningen.

Du som arbetslivsföreträdare bör:

  • Ha erfarenhet och intresse av att arbeta med ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete i en organisation. Du har erfarenheter av kvalitetsarbete, med rutiner och processer som syftar till att garantera avsedd kvalitet samt uppföljning och åtgärder för ständig förbättring och utveckling
  • vara intresserad av att bidra till en effektiv kompetensförsörjning, där examinerade studenter och doktorander har den kompetens som arbetslivet efterfrågar
  • ha erfarenhet från att arbeta med utvärdering/granskning av en verksamhet
  • ha erfarenhet av att läsa och analysera omfattande textmaterial
  • ha erfarenheter om samverkansfrågor mellan akademi och arbetsliv.

Vi erbjuder:

  • ett utvecklande och stimulerande arbete tillsammans med experter från högskolan och med studenter och/eller doktorander
  • en möjlighet att få djup kunskap och insikt i en organisations arbete med att säkerställa kvalitet, både genom skriftligt material men även genom intervjuer med representanter från många olika nivåer inom organisationen
  • en möjlighet att ta del av ett lärosätes arbete för att förbereda studenter och doktorander för ett föränderligt arbetsliv
  • en möjlighet att påverka, så att utbildningarna motsvarar arbetslivets behov.

Så går arbetet i bedömargruppen till

För granskningen finns en beslutad metod, med ett antal bedömningsområden som bedömargruppen har till uppgift att granska och bedöma. Det underlag som bedömargruppen har att granska består dels av skriftligt material från lärosätet, men även information från intervjuer som bedömargruppen genomför med exempelvis representanter från lärosätet, studenter och lärosätets samarbetspartners.

Bedömargruppens arbete ska utmynna i omdömen som redovisas i en rapport, bedömargruppens yttrande, som bedömargruppen skriver. Yttrandet ligger sedan till grund för UKÄ:s beslut.

Intresserad av att vara arbetslivsföreträdare för granskningar?

Utöver förslag från arbetslivsorganisationer, tar UKÄ gärna emot intresseanmälningar på personer med de efterfrågade erfarenheterna. Har du de efterfrågade erfarenheterna och är intresserad av uppdraget som arbetslivsföreträdare, eller känner till någon annan som du tycker är lämplig, är du välkommen att skicka in en intresseanmälan. Anmälan är inte bindande.

Skicka din anmälan till nominering@uka.se

Har du frågor?

Kontakt gärna Ali Al-Soufi via e-post: ali.al-soufi @uka.se eller via
telefon: + 46 8 56308561.