UKÄ:s granskningar baserar sig på kollegial bedömning, så kallad peer review. Det är alltid en oberoende bedömargrupp som utför våra granskningar.

Det är UKÄ som sätter samman grupperna efter att lärosätena, Sveriges förenade studentkårer och arbetslivsorganisationer har fått lämna förslag på bedömare. Bedömarna får inte vara jäviga gentemot de universitet och högskolor som de ska vara med och granska. Bedömarna förordnas av UKÄ och får ersättning för sitt arbete.

I regel är minst en av bedömarna i gruppen en internationell bedömare. Deras erfarenheter bidrar med kunskaper och kompetenser som ger en ytterligare dimension till granskningen och kan verka kvalitetsdrivande för den svenska högskolan.

Alla bedömare ingår i bedömargruppen på samma villkor. Bedömargruppen ska tillsammans ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma alla bedömningsområden som ingår i granskningen.

Bedömargrupperna består vanligtvis av:

  • sakkunniga från universitets- och högskolesektorn
  • student- eller doktorandrepresentanter
  • företrädare för arbetslivet

Sakkunniga

De sakkunniga har alltid gedigen erfarenhet av att arbeta inom högskolesektorn men beroende på typ av granskning efterfrågar UKÄ olika kompetens. Majoriteten av bedömargruppen består av sakkunniga eftersom uppgiften kräver mycket god kännedom om högskolan. Alla sakkunniga ska även kunna bedöma utifrån ett student- eller doktorandperspektiv, arbetslivsperspektiv och jämställdhetsperspektiv.

Student- och doktorandrepresentanter

Utöver att bidra i granskning och bedömning av de bedömningsområden som ingår i granskningen har student- och doktorandrepresentanten ett särskilt uppdrag. Uppdraget innebär att bevaka student- och doktorandperspektivet i bedömargruppens diskussioner och att bedömningarna inkluderar ett student- och doktorandperspektiv där det är relevant.

Vi har tagit fram en guide med syfte att ge en sammanhållen bild av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Guiden riktar sig främst till studentkårer och studentkårsrepresentanter men kan läsas av alla som är intresserade av kvalitetssäkringsfrågor.

Läs En guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet som pdf, 1.2 MB. Pdf, 1.2 MB.

Arbetslivsföreträdare

Utöver att bidra i granskning och bedömning av de bedömningsgrunder som ingår i granskningen har arbetslivsföreträdaren ett särskilt uppdrag. Uppdraget innebär att bevaka frågor kring arbetsliv och samverkan i bedömargruppens diskussioner och att bedömningarna anlägger arbetslivets perspektiv där det är relevant.

Vill du vara arbetslivsföreträdare i våra granskningar? Klicka här!

Bedömargruppens uppdrag

För granskningen finns en beslutad metod, med ett antal bedömningsområden som bedömargruppen har till uppgift att granska och bedöma. Det underlag som bedömargruppen har att granska består dels av skriftligt material från lärosätet, men även information från intervjuer som bedömargruppen genomför med exempelvis representanter från lärosätet, studenter och lärosätets samarbetspartners.

I bedömarnas uppdrag ingår bland annat att delta i möten under hela granskningsprocessen, granska alla bedömningsunderlag, genomföra intervjuer, motivera de omdömen som ges och att skriva ett yttrande. En stor del av arbetet genomförs som distansarbete men med bedömargruppsmöten under hela processen för att gemensamt diskutera, bedöma och motivera de olika bedömningområdena.

När granskningen är klar lämnar bedömargruppen yttrandet till UKÄ, som använder yttrandet som underlag för att fatta beslut. När det gäller enskilda utbildningsanordnare skickar vi yttrandet till regeringen som fattar beslut. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut.

Eftersom våra granskningar inte bara ska vara kontrollerande utan också bidra till universitetens och högskolornas kvalitetsutveckling motiverar bedömarna sina bedömningar och ger konkret återkoppling till lärosätena.

Inför varje granskning anordnar UKÄ en bedömarintroduktion i hur kvalitetssäkringssystemet och UKÄ:s granskningsmetod fungerar. Vid introduktionen presenteras den aktuella granskningens fokus samt vägledningens samtliga bedömningsområden och bedömningsgrunder. Introduktionen innehåller också information om de bedömningsunderlag som kommer att ingå i granskningen.

UKÄ Bedömarvy

Det här är UKÄ:s ärendehanteringssystem för dig som är bedömare i UKÄ:s granskningar, utvärderingar och tillståndsprövningar.

Kontakta din projektledare vid UKÄ om du inte fått inloggningsuppgifter.

Logga in i UKÄ Bedömarvy.